[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަހަރެމެންގެ ދަރިން ނުކިޔަމަންތެރި ނުވުމަށްޓަކައި … (20)

4- ދަރިންގެ މައްޗަށް މާމައިންނާއި ކާފައިންގެ ބާރު ކުޑަވުމާއި، ބޮޑުބޭބެއިންނާއި ބޮޑުދައިތަމެންގެ ބާރުވެސް ނެތިކޮށްލުން. މިގޮތަށް ކަންތައްކުރަނީ މައިންބަފައިންނަށް، އެމީހުންގެ ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި ވެވޭ އިހުމާލު ކުޑަވީމައިތޯއެވެ. އަދި އެމީހުންގެ ދަރިންގެ ކުރިމަތީގައި އެމީހުންގެ ބަސްނުވިކޭ އިރު، ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ގޮތް ދައްކައިދީ، އަދި ފައިދާހުރި ގޮތުގައި އެކުދިންގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަނުން، އެމީހުން މިވަނީ މާމަމެންނާއި، ކާފަމެންނާއި ޢާއިލާގެ ބޮޑެތި މީހުންނަށް މަނާކޮށްފައެވެ. މާމަމެންނާއި ކާފަމެން އެމީހުންގެ ކާފަދަރިން، އެމީހުންގެ ދަރިންނަށް ކިޔަމަންތެރިވެ، އޯގާތެރިވުމަށް މަގު […]