[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަހަރެމެންގެ ދަރިން ނުކިޔަމަންތެރި ނުވުމަށްޓަކައި … (21)

4- މާއްދިއްޔަތަށް މާބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަން ދިނުން އަހަރެމެންގެ ދަރިންނަށް މާއްދީ ތަކެތި ނުލިބޭނަމަ އެކުދިންގެ ދިރިއުޅުމަކީ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް ނުވާ ހިސާބަށް މިއަދުގެ ޙާލަތު މިވަނީ ގޮސްފައެވެ. އަހަރެމެން މިވަނީ އަހަރެމެންގެ ދަރިންނާއި މާއްދީ ތަކެތި ގުޅުވާލާފައެވެ. އެކުދިންނަށް އަގުބޮޑު ރީތި ކާރެއް ނުލިބޭނަމަ، ނުވަތަ ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކަށް ދަތުރު ނުދެވޭނަމަ، ނުވަތަ އަގުބޮޑު ރެސްޓޯރެންޓުތަކުން ނުކެވޭނަމަ، އަދި އަގުބޮޑު ހަދިޔާ ނުލިބޭނަމަ އެކުދިންގެ ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކަމެއް ނުލިބެއެވެ. އަޅާލުން މިއަދު ދެވެނީ މާއްދިއްޔަތަށެވެ. ފައިސާ އަގުބޮޑު […]