[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަހަރެމެންގެ ދަރިން ނުކިޔަމަންތެރި ނުވުމަށްޓަކައި … (22)

3- ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެކިއެކި އާލާތްތައް، އެއްވެސް ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި ދަރިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވުން. ޒަމާނީ ކުރިއެރުންތަކާ ފައިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އަހަރެމެން ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެކިއެކި އާލާތްތައް ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފީމެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް އަހަރެމެން އެކުދިންގެ އަތް މައްޗަށް ދޫކޮށްލީ އެކުދިންނަށް އޭގެ ކަންތައްތައް އަހަރެމެންނަށްވުރެ ބޮޑަށް އެނގޭ ގޮތުގައެވެ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ފަސާދައެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަހަރެމެން މިވަނީ ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ އަތަށް ފޯނެއް ދީފައެވެ. ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ކުޑަކުއްޖަކަށް ފޯނުން ކުރާނެ ފައިދާއަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އެއިން […]