[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަހަރެމެންގެ ދަރިން ނުކިޔަމަންތެރި ނުވުމަށްޓަކައި … (27)

ތިންވަނަ ކަންތައް: ދީނާއި ދުނިޔަވީ ކަންކަމުގެ ޢިލްމު އުނގެނުން މި މަރުހަލާގައި ހިމެނިގެންދާނީ ކުދިންނަށް، އަސާސީ ކަންކަން ދަސްކޮށްދިނުމާއި، އަދި ރިވެތި އަޚްލާޤީ ސިފަތައް ދަސްކޮށްދިނުމާއި، އަދި އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި އެކުދިންނަށް އިރުޝާދު ދިނުމެވެ. މިފަދަ ކަންކަން ކުޑަކުދިން ދަސްކުރާނީ ނަމޫނާ ދައްކުވައިދީގެންނެވެ. މައިންބަފައިން ރޯދަ ހިފާނަމަ، ދަރިން ރޯދަހިފާނެއެވެ. އަދި ރޯދަ ހިފުމުން އެކުރެވޭ އިހުސާސަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކޮށްލެވިދާނެއެވެ. ބައްޕަ ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދަށް ދާނަމަ، ދަރިފުޅުވެސް ބައްޕައާއެކު ދާ ހިތްވާނެއެވެ. އަދި އެދާ […]