އަހަރެމެންގެ ދަރިން ނުކިޔަމަންތެރި ނުވުމަށްޓަކައި … (34)

ދެވަނަ އަސާސް: ބާރުވެރިކަން މައިންބަފައިންގެ ބަހަށް ބޯލެނބުވުމާއި ކިޔަމަންތެރިކުރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާށެވެ. ހެޔޮ ވިސްނޭ އިންސާނެއްކަމުގައި ވަންޏާ އެމީހަކު، އުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ މީހުންނަށާއި، ބޮޑެތި މީހުންނަށް އިޙްތިރާމްކުރާނެއެވެ. އަދި އޭނާއަށްވުރެ މަތީ ފަންތީގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ކިޔަމަންތެރިވެ ބޯލަނބާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް، މުޖުތަމައެއްގައި ވަކި މަޤާމެއް ވާކަމާއި، އެތަނެއްގެ އެންމެ ބޮޑު މީހުންނަށް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންވާންޖެހޭނެކަން އޭނާ ދަންނާނެއެވެ. މައިންބަފައިންނަކީ ދަރިފުޅުގެ ރައީސުންނެވެ. އެދެމީހުންނަށްޓަކައި ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ފިޔަ ތިރިކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އެއީ އީމާންކަމަށްފަހު މަތިވެރި ދަރަޖައެއް ލިބިފައިވާ ކަމެކެވެ. […]