[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދުނިޔޭގެ އާބާދީއަށް 7 ބިލިއަން މީހުން ހަމަވަނީ… ދެނޯ؟

މިހާރަކަށް އައިސް މީޑިއާތަކުން އެންމެ ގިނައިން އިވެމުން އަންނަ އެއްވާހަކައަކީ ދުނިޔޭގެ އާބާދީ  7 ބިލިއަން މީހުނަށް އިތުރުވާ ވާހަކައެވެ. ދިރާސާތައް ދައްކާގޮތުން މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަސް ނިމޭއިރު ދުނިޔޭގެ އާބާދީއަށްވާނީ 7 ބިލިއަން ހަމަވެފައެވެ. މި ކަމާއި ގުޅިގެން ތަފާތު އަޑުތައް އެކި ދިމަދިމާލުން މިވަނީ އިވެންފަށާފައެވެ. މިކަމުގައިވެސް ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކާ ބަހުސް ކުރާ މީހުން މަދެއްނޫނެވެ. އެއްބަޔަކު ބުނާ ގޮތުން އާބާދީ ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ މީހުން ބަނޑަށް ޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު […]

އަލްއިޚުލާސް ސޫރަތުގެ ތަފްސީރު

މިދިޔަ އަހަރު ދިމާވި މަޑަގަސްކަރައިގެ ވަރަށް ޒުވާން ކުއްޖެއް އޭނާ އިސްލާމްވީ ކީއްވެތޯ އެހުމުން ޖަވާބުގައި ބުނީ އެސަބަބަކީ ސޫރަތުލް އިޚުލާސް ކަމަށެވެ.    އޭނާއަކީ ކުރިން ނަޞާރާއެކެވެ.  މިސޫރަތަކީ ކީރިތިޤުރުއާނުގެ 112ވަނަ ސޫރަތެވެ. މި ސޫރަތުގައި ހިމެނެނީ ވަރަށް ކުރު ނަމަވެސް ވަރަށް މާނަފުރިހަމަ ހަތަރު އާޔަތެވެ. އަދި މިއީ މާތް ސޫރަތެއްމެއެވެ. މިސޫރަތުގެ މާތްކަމާއި ބެހޭގޮތުން ރިވާވެފައިވާ ޙަދީޘް ނުހަނު ގިނަމެއެވެ. އެގޮތުން މި ސޫރަތް ކިޔެވުމަކީ، ޤުރުއާނުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ކިޔެވުންފަދަ ކަމެއްކަމަށް އެތައްއެތައް […]

الإيمان ( އީމާންކަން ) – 3

  މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން މަލާއިކަތުންނަކީ ކޮބާ : މަލާއިކަތުންނަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ މަޚްލޫޤާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢައިބުގައިވާ މަޚުލޫޤެކެވެ. މަލާއިކަތުން ހައްދަވާފައިވަނީ ނޫރުންނެވެ. އެ މަލާއިކަތުންނަކީ ހަމައެކަނި ﷲ ތަޢާލާއަށް ކިޔަމަންތެރިވުމާއި އެއިލާހުއަށް ހަޟްރަތަށް ބޯ ލެނބުމުގެ ޞިފަ ލައްވާފައިވާ މަޚްލޫޤެކެވެ. ބޮޑާވުމާއި ﷲ ތަޢާލާއަށް އުރެދުމުގެ ޞިފަ އެ މަލާއިކަތުންގެ ކިބައިގައި ނުވެއެވެ. އަދި ކޮންމެ މަލާއިކަތަކަށްވެސް ޚާއްސަ وَظِيْفَة އެއް ހަވާލުކުރެވިފައިވެ. އެގޮތުން ޖިބްރީލު ޢަލައިހިއްސަލާމް އަކީ ވަޙީގެ މަލާއިކާތާއެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ އިޒްނައާއި އެކު […]

ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲ 1

ޝައިހުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާ އަކީ ކޮންބޭކަލެއް؟ އެކަލޭގެފާނުގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ ޘަޤިއްޔުއްދީން އަޙުމަދުބިން ޢަބްދުލް ޙަލީމެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ އިސްލާމީ އުއްމަތުގައި ފާޅުވި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ ހިތްވަރުގަދަ ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ބޮޑަށް މަޝްހޫރު ވެ ވަޑައިގެންފައިވަނީވެސް ތަފާތު ފިރުޤާތަކާ ދެކޮޅަށް އެކަލޭގެފާނު ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ޞައްޙަ އިސްލާމީ އަޤީދާ ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށް އެކަލޭގެފާނު ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކާއި އަދި އެކަލޭގެފާނު ތަތާރުންނާއި ދެކޮޅަށް ކުރައްވާފައިވާ މަތިވެރި ޖިހާދުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ވަނީ ރާފިޟާއިންނާއި […]