[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިސްލާމީ މަޝްހޫރު ބައެއް ޢިލްމުވެރިން އަވަހާރަވި ތާރީޚު 5

ހިޖްރީ ތާރީޚް ހިޖުރައިން 700 އަހަރު ފަސް 701 އިބްނު ދަޤީޤުލް ޢީދް، އައް ޝާފިޢީ 728 އިބްނު ތައިމިއްޔާ 742 އަލް މިއްޒީ، އަލް ޙާފިޡް 744 އިބްން ޢަބްދުލްހާދީ، މުޙައްމަދު، އަލް ޙާފިޡް، އަލް މަޤްދިސީ 748 އައް ޛަހަބީ 751 އިބްނުލް ޤައްޔިމް 774 އިބްނު ކަޘީރް 790 އައް ޝާޠިބީ، އަލް މާލިކީ 792 އިބްނު އަބިލް ޢިއްޒު 794 އައް ޒަރްކަޝީ، އަލް ޙާފިޡް 795 އިބްނު ރަޖަބް އަލް […]

ﷲ ގެ މާނަ – ދަލާއިލުއްތައުޙީދި 14

19– ﷲ ގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: ﷲ ގެ މާނައަކީ އިލާހުވަންތަކެވެ. އެއީ ޢަރަބިބަހުގެ “އަލިހަ” “ޔަހްލައު” އިން ނެގިފައިވާ ކަލިމައެކެވެ. މާނައަކީ ހުރިހާ އެންމެންވެސް އެފަރާތަކަށް ބޭނުންވެގެންވާ ފަރާތް، އަދި ހުރިހާ ޚަލްޤުތަކުންގެ ހުރިހާ އަޅުކަމެއްވެސް ޚާއްޞަކުރެވޭ ފަރާތެވެ.  20- ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ، ތިބާ ހައްދަވާފައިވަނީ ކީއްކުރަން؟ ޖަވާބު: ހަމައެކަނި އެއިލާހަށް އަޅުކަންކުރުމަށްޓަކައެވެ.  21- ﷲ އަށް ކުރެވޭ އަޅުކަމަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: އެއީ އެއިލާހު އެއްކައުވަންތަކުރުމާއި އެއިލާހަށް ކިޔަމަންގަތުމެވެ.  22- އެކަމުގެ […]