[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިސްލާމީ މަޝްހޫރު ބައެއް ޢިލްމުވެރިން އަވަހާރަވި ތާރީޚު 5

ހިޖްރީ ތާރީޚް
ހިޖުރައިން 700 އަހަރު ފަސް

701

އިބްނު ދަޤީޤުލް ޢީދް، އައް ޝާފިޢީ

728

އިބްނު ތައިމިއްޔާ

742

އަލް މިއްޒީ، އަލް ޙާފިޡް

744

އިބްން ޢަބްދުލްހާދީ، މުޙައްމަދު، އަލް ޙާފިޡް، އަލް މަޤްދިސީ

748

އައް ޛަހަބީ

751

އިބްނުލް ޤައްޔިމް

774

އިބްނު ކަޘީރް

790

އައް ޝާޠިބީ، އަލް މާލިކީ

792

އިބްނު އަބިލް ޢިއްޒު

794

އައް ޒަރްކަޝީ، އަލް ޙާފިޡް

795

އިބްނު ރަޖަބް އަލް ޙަންބަލީ

ހިޖުރައިން 800 އަހަރު ފަސް

803

އަލް ބުލްޤީނީ، އަލް ޙާފިޡް

804

އިބްނުލް މުލައްޤިން

806

ޙާފިޡް އަލް ޢިރާޤީ، ޒައިނުއްދީން، އަލް ޙާފިޡް

807

ނޫރުއްދީން އަލް ހައިޘަމީ

840

އިބްނު ވަޒީރު އަލް ޔަމަނީ

852

އިބްނު ޙަޖަރު އަލް އަސްޤަލާނީ

855

ބަދުރުއްދީން އަލް ޢައިނީ

ޢަލާއުއްދީން އަލް މަރްދާވީ

ހިޖުރައިން 900 އަހަރު ފަސް

902

ޙާފިޡް އައް ޝަވްކާނީ

909

ޔޫސުފް އިބްން ޢަބްދުލް ހާދީ

911

އައް ޞުޔޫޠީ، ޖަލާލުއްދީން

968

އަލް ޙައްޖާވީ

974

އިބްނު ޙަޖަރު އަލް ޙައިޘަމީ

975

ޢަލީ މުއްތަޤީ އަލް ހިންދީ

ހިޖުރައިން 1000 އަހަރު ފަސް

1014

މުއްލާ ޢަލީ އަލް ޤާރީ

1031

އަލް މުނާވީ

1051

އަލް ބުހޫޘީ

1083

އިބްނު ބަލްބާން

1089

އިބްނުލް ޢިމާދު

ހިޖުރައިން 1100 އަހަރު ފަސް

1112

އަލް އިސްފަރާޢީނީ

1132

އަބުލް ޙަސަން އައް ސިންދީ

1162

އިސްމާޢިލް އަލް އިޖްލޫނީ

1163

މުޙައްމަދު ޙަޔާތުއް ސިންދީ

1176

ވަލީއުއްﷲ އައް ދިހްލަވީ

1189

އައް ޞަންޢާނީ، މުޙައްމަދު އިބްން އިސްމާޢީލް

 ކުރީގެ ބައިތައް