مادة التوحيد ٢ (ފޮތް)

މިފޮތަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ތައުޙީދު (ﷲ ތަޢާލާގެ އެއްކައުވަންތަކަން) އުނގަންނައިދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ފޮތެކެވެ.

ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އޮތީ އެމީހަކު ކުޅަކަމެކެވެ.

ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅުގައި ވެއެވެ. ((وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ )) سورة النجم މާނަ: ” އަދި އިންސާނާއަށް އޭނާ ކުޅަ ޢަމަލެއްގެ ޖަޒާ މެނުވީ ނުވެއެވެ.  “ އެއްވެސް މީހަކު ﷲ ތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުގައި މަތިވެރިވަނީ ނުވަތަ ޢިއްޒަތް ލިބިގެންވާ މީހެއްކަމުގައިވަނީ އެމީހެއްގެ ހަސަބާއި ނަޞަބުގެ މޮޅުކަމަކުން ނޫނެވެ. އޭނާގެ ބައްޕަ އަކީ ޞާލިޙު ތަޤުވާވެރިއަކަށްވުން ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ފިރިމީހާ އަކީ ނުވަތަ އަނބި މީހާއަކީ ޞާލިޙު ތަޤުވާވެރިއަކަށްވުން އެއީ، […]