[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

مادة التوحيد ٢ (ފޮތް)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

مادة التوحيد ٢ (މާއްދަތު އައްތައުޙީދު 2)

މިފޮތަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ތައުޙީދު (ﷲ ތަޢާލާގެ އެއްކައުވަންތަކަން)  އުނގަންނައިދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ފޮތެކެވެ. ތައުޙީދަކީ ޢަޤީދާގެ އެންމެ މުހިއްމު ބިންގަލަށްވީއިރު ކުޑައިރު ހެޔޮގޮތުގައި މިބިންގާ އަޅައިދިނުމަކީ ނުހަނު މުހިއްމުކަމެކެވެ.  ދުޢާއަކީ މި ޢަމަލުގައި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބަރަކާތް ލައްވާ، ގިނަބަޔަކަށް މިފޮތުގެ ލާބަޔާއި މަންފާ ވާސިލް ކޮށްދެއްވުމެވެ.

ފޮތުގެ ނަން:  مادة التوحيد ٢

އެކުލަވާލީ: ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 59 ޞަފްޙާ (A4 ސައިޒް)

ފައިލް ސައިޒް: 5.56 mb

ފޮތް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ