[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދީނީ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމުގައި ބުރަތަކެއް ވޭތަ؟

(ދީނީ) ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަކީ ބުރަކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގައި ލައްޛަތާއި އުފާވެރިކަންވެއެވެ. ވަރުބަލިކަމާއި ބުރަކަމުގެ ފާލަމެއް ހުރަސްކޮށްގެންމެނުވީ (ދީނީ) ޢިލްމެއް ޙާޞިލެއްނުވާނެއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ (1)

އަޅުގަނޑުމެން މިވާހަކަތަކުގައި ބަލާފައިވާނީ ކުދިންނަށް ހަމައެކަނި ވާހަކައެއް ހުށަހަޅާލަދިނުމުގެ އިތުރަށް، ކުއްޖާއަށް ދީނީ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، އަޚްލާޤީ ރިވެތި އަދަބުތައް ކުއްޖާއަށް ވާހަކަތަކެއްގެ ސިފާގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.