[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢިބުރަތްތެރިވާހަކަ: އިމާމު މާލިކުދެއްވި ބުއްދިވެރި ޖަވާބު

މިއަޖައިބުކުރަނިވި ވާހަކަ ފަހުމުވުމަށްޓަކައި އިމާމު މާލިކު ރަޙިމަހުﷲއަކީ ކޮންބޭފުޅެއްކަން އެނގުން މުހިންމެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ އިމާމު ދާރިލް ޙިޖްރާގެ(ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙިޖުރަކުރެއްވި ރަށުގެ އިމާމު)ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެވަޑައިގެންފައިވާ ޙަދީޘް އިލްމާއި ފިޤުހު ޢިލްމުގައި އިމާމު ދަރަޖައިގެ ބޭކަލެކެވެ.  އެކަލޭގެފާނުގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ މާލިކު ބިން އަނަސް ބިން މާލިކު ބިން އަބޫ ޢާމިރެވެ. އެކަލޭގެފާނު އުފަންވެ ވަޑައިގަތީ ޙިޖުރީ ސަނަތުން 93 ވަނަ އަހަރު މަދީނާގައެވެ. އަދި ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވީ މަދީނާއިންނެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ އުސްތާޛުންގެ ތެރޭގައި […]

އެންމެ އޯގާތެރި ފިރިކަލުން – محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (6)

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއިއެކު: 4. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންގެ މެދުގައި ބެހެއްޓެވި ހަމަހަމަ ކަމާއި އިންޞާފު: ޙަޔާތުގެ ހުރިހާ ދައުރެއްގައިވެސް އެކަލޭގެފާނަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ ނާމޫނާއެވެ. އެހެންކަމުން އަނބިއަނބިކަނބަލުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ ކުރެއްވުމާއި، އިންޞާފުވެރިވެވަޑައިގަތުމުގައިވެސް އެކަލޭގެފާނަކީ، އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަޔާތުން އެންމެހާ މުސްލިމުން ނަމޫނާ ހޯދަންޖެހޭ އެންމެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާއެވެ. އެއީ އެކަލޭގެފާނަށް އެކަމުގައި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިޚްތިޔާރާއި، ބާރު ދެއްވާފައިވާ ހިނދުވެސްމެއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ﷲ ގެ […]

ޖިންނީންނަކީ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ޚުރާފާތެއްނޫނެވެ. 16

މިތަނުގައި ބަޔާންވެފައިމިވަނީ (ރަމަޟާންމަހުގައި) އެންމެހައި ނުބައި ކަންތަކެއް ނެތިކުރައްވާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު، ނުބައިކަންތައް ކުޑަކުރައްވާ ވާހަކައެވެ. ސަބަބަކީ ރަމަޟާންމަހުގައި ވާނީ ބޮޑެތި ނުބައިނުލަފާ އެއްޗެހިތައް ކަސްތަޅު އެޅުވިފައެވެ.