[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: ޢިލްމުވެރިން ޖަރަޙަކުރުން

އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިއީ ޙަރާމް ކަމެކެވެ. ފަހެ އިންސާނާއަށް އޭނާގެ އަޚާއާ ބެހޭގޮތުން ޣީބަބުނުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ. އެއީ އޭނާ ޢިލްމުވެރިއެއްކަމުގައި ނުވިކަމުގައި ވިޔަސްއެވެ.