[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢާއިލާއަށް ތަރުބިއްޔަތުގެ މުހިއްމުކަން

ޢާއިލާއަކަށް ބަލާއިރު ހެޔޮލަފާ ތަރުބިއްޔަތުގެ މުހިއްމުކަން ވަރަށްބޮޑެވެ. މަންމައާއި ބައްޕަ ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ މައްސޫލިއްޔައިގެން ތެދުވާ ތެދުވުމަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ލިބޭ ކަމެކެވެ. އަދި އެއީ އެދެމީހުންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޙައްޤު އަދާކުރުމެވެ. އަދި އެންމެހާ ގޯސްކަންތައްތަކުން ކުދީން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ކަމެކެވެ. ތަރުބިއްޔަތުގެ ސަބަބުން ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައިވެސް މައިންބަފައިންނަށް އުފާވެރިކަން ލިބެއެވެ. 1- ﷲ އަށް ވެވޭ ކިޔަމަންގަތުމެއް މީސްތަކުންނާއި ހިލަ އެތަނެއްގެ ދަރުކަމުގައިވާ ނަރަކައިން އަހަރެމެންގެ ނަފުސުތަކާއި އަނބިދަރީން ސަލާމަތްކުރުމަށް ﷲ ތަޢާލާ […]