[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ޙުކުމް

މިފަދަ ދުވަސްތައް ޢީދުތަކެއްކަމުގައި ހަދާ ކޮންމެ އަހަރަކު ތަކުރާރުކޮށް ފާޅުކުރުމަކީ ބިދުޢައެކެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި ދެ ޢީދު ފިޔަވާ އިތުރު ޢީދެއް ނުވެއެވެ. އެއީ ފިޠުރު ޢީދާއި އަޟްޙާ ޢީދެވެ.

އަހްލުއްސުންނަތި ވަލްޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ 3

ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަލާނގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ފޮނުއްވެވީ އިންސީންނާއި، ޖިންނީންގެ ގާތަށް ޙައްޤު ދީނާއިގެންނެވެ. ރަޙްމަތެއް ކަމުގައެވެ. ޢަމަލުކުރާ މީހުންނަށްވާ ނަމޫނާއެއް ކަމުގައެވެ. އެމާތް ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ﷲގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކާ އެސާހިބާގެ މައްޗަށް ބާވާލެއްވެވި ކީރިތި ޤުރްއާންގައި މީސްތަކުންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ލާބަހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ބަޔާން ވެގެންވެއެވެ. އެގޮތުގައި ހިފަހައްޓައިފި މީހަކު ސީދާމަގުގައި ވާނެ ކަމާމެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ. އޭގައި ޞަޙީޙު ޢަޤީދާއާއި ހެއު ޢަމަލުތަކާއި ރީތި […]

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (18)

އުންމަތް ހޭލުންތެރިކޮށް، [މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް] ޙުއްޖަތް ޤާއިމުކޮށް، މުންކަރާތްތައް މަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ އަޑުއެހުމަކީ މުސްލިމް ގެއެއެއްގެ ފަރުދުންގެ ޝަޚުޞިއްޔަތު ބިނާކުރުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.