[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (23)

ރަޖުޢީ ވަރިއަކުން ވަރިކޮށްފައިވާ އަންހެނާ ޢިއްދައިގެ ދުވަސްވަރު އޭނާގެ ގެއިން ނިކުމެގެން ގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އޭނާ ގެއިން ނެރެލައިގެންވެސް ނުވާނެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 25 “ފަސްވަނަ ބަހުޘް”

ޤިޔާމަތް ޤާއިމްވާނޭ ވަޤުތުގެ ޢިލްމު ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އަށް ލިބިގެންވާކަމުގައި ދަޢުވާކުރާމިހާއީ ފަހެ ޖާހިލެކެވެ. އެހެނީ އިސްވެދިޔަ ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކާއި ނަބަވީ ޙަދީޘް ބަސްފުޅުތަކުން އެކަމަށް ރައްދު ދީފައި ވެއެވެ. އިބްނުލް ޤައްޔިމް -رحمه الله- ވިދާޅުވިއެވެ. [އެބަސްފުޅުގެ މާނައީ]: “ޤިޔާމަތްވާނޭ ވަޤުތު ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم އަށް އެނގިގެންވާކަމުގައި ބުނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިޢިލްމުވެރި ޒަމާނުގައި ބައެއް މީހުން ދޮގުހަދައި ދަޢުވާކުރެތެވެ. އެފަދަމީހާ އޭނާއަށް އެނގިގެންނުވާ އެއްޗެއް ގެނެސްގެންފިއެވެ. އޭނާއަށް […]