[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސުންނަތުން ރުޤްޔާ

ޝަރީޢަތުގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ އެންމެހާ ޛިކުރުތަކާއި، ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތަކަކީވެސް މުޞީބާތްތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އަދި ދުރުހެލިކޮށްދޭ ޛިކުރުތަކެކެވެ.

ހަތަރު ކަލިމައިގެ މާތްކަން (1)

ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން ޢިއްޒަތްވަންތަ ﷲ ވަނީ މަތިވެރިވެގެންވާ މަތިވެރިކުރެއްވުމަކުން ހަތަރު ކަލިމައެއް ޚާއްޞަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެކަލިމަތަކުގެ ހައިބަތު ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެކަލިމަތަކުގެ ޤަދަރު އުފުއްލަވާފައެވެ. އަދި އެކަލިމަތަކުގެ މަތިވެރި މަޤާމު ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ.