[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 40

އިސްލާމްދީނުގައި ވާރުތަ މުދާ ބެހުގައި އޮތް އުޞޫލު ކަމުނުދާކަމުގައި ބައެއް މީހުން ބުނެތެވެ. އެއީ އަންހެނުންނަށް ވުރެ ގިނައިން ނުވަތަ އަންހެނުންނަށް ލިބޭ މިންވަރުގެ ދެބައި ފިރިހެނާއަށް ލިބޭނެ ކަމުުގައި އާޔަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއެވެ. އާޔަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ބަހާނެގޮތެވެ. އެގޮތުގެމަތިން މުދާ ބަހަމުންދާއިރު، ފިރިހެނާއަށް ގިނައިން ލިބޭ ޙާލަތްތަކާއި އަންހެނާއަށް ގިނައިންނާއި އެއްވަރަކަށް އަދި ފިރިހެނާއަށް ނުލިބި ހަމައެކަނި އަންހެނާއަށް ވާރުތައިން ލިބޭ ޙާލަތްތައްވެސް ވެއެވެ. އަދި ހަމައެއާއިއެކު، އިސްލާމްދީނުގައި އާއިލާއަށާއި ބެލެހެއްޓުންތެރިންނަށް ޚަރަދު ބަރަދު ދިނުމުގެ ޒިންމާ […]