[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 27

  ކޮންމެއަކަސް، ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسـلم ގެ ސުންނަތަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީން ނުހަނު ފާރަވެރިވެ ސަމާލުކަން ދެއްވިކަން އެބޭކަލުންގެ ކިބައިން ވާރިދުވެފައިވާ ޙަދީޘްފުޅުތަކާއި އަޘަރުތަކުން އެހެރީ ފެންނާށެވެ. ފަހެ މި އުއްމަތުގެ ހަތަރުވަނަ ޚަލީފާ އަލްފާރޫޤް ޢުމަރު ބުނު އަލްޚައްޠޯބު رضي الله عنه ގެ ކިބައިން އަލްއިމާމު އަލްބުޚާރީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުލްބުޚާރީގައި ރިވާކުރައްވާފައި ވެއެވެ: “كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ، لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، وَهْىَ مِنْ […]

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 26

  އެކަލޭގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތައް އެބޭކަލުންގެ ފާރަވެރިވެލެއްވި ފަދައިން މިދުނިޔެ މަތީގައި އެހެން އެއްވެސް ބަޔަކަށް އެއްވެސް އެއްޗަކަށް އަދި އެއްވެސް ކަމަކަށް ވެސް ފާރަވެރިވެނުލެއްވޭނެއެވެ. އެހެނީ ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ ރަސޫލު ބޭކަލުންނަށް ފަހު އެންމެ އަމާނާތްތެރި ތެދުވެރި އިޚްލާޞްތެރި އަދި ހުރިހާ ހެޔޮ ކަމަކަމުން އެންމެ މަތިވެރި މީސްތަކުން ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسـلم ގެ އަރިހުގައި ލައްވައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީން ކަމުގައި ހޮއްވަވައި ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. އެކަން އެހެން ނުވާންވީ ކީއްވެތޯއެވެ! އެފަދަ […]