[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 55

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 55     ހަމަ އެފަދައިން ނަމާދު އިތުރުން ޒަކާތާއި، ޒަކާތް ދައްކަން ޖެހޭ މިންވަރާއި މުދަލުގެ ނިޞާބު ހަމަވާ މިންވަރާއި ޙައުލު (އަހަރު) ހަމަވާ ގޮތުގެ އިތުރުން ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ މަނާސިކުތަކާއި، ރޯދައާ ގުޅޭ ހުރިހާ ތަފުސީލުތަކެއް ޤުރްއާނުގައި ފެންނަން ނެތީ ކީއްވެބާއެވެ؟ މިހުރިހާ ކަމެއްގެ ތަފުސީލު އެފޮތުގައި ހިމެނުއްވި ނަމަ، އެފޮތް އުފުލައި ހަދާނީ ކިހިނެތްބާވައެވެ؟ އެފޮތް އަޅުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔައި ނިންމަން ބޭނުންވާ މީހަކަށް […]

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 54

  ރައްދު: އެފަދައިން އެމީހުންގެ އެބުނާ ބުނުމުން ފާޅުވެގެންދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަމަކީ، ކީރިތި ޤުރްއާނާއި އޭގެ ލަފުޛުތަކާ މެދުގައި އެމީހުން ޖާހިލުވެފައިވާ މިންވަރެވެ. އަދި އާޔަތްތައް ފަހުމު ވުމުގައި ވެސް އެމީހުން ނުކުޅެދިފައިވާ މިންވަރެވެ. ކަލިމަތަކުގެ މާނަ ވެސް ނޭނގޭކަމެވެ. ފަހެ އިސްލާމީ އުއްމަތް މުޅިން އެކީ އެކައްޗަކަށް އިޖުމާޢު ވެފައިވާ ގޮތުގައި، ކީރިތި ޤުރްއާން ބާވައިލައްވާފައިވަނީ މުޖުމަލު އާޔަތްތަކާއި މުފައްޞަލް އާޔަތްތަކުގެ މައްޗަށް ޝާމިލުވެގެންވާ ފޮތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެފޮތުގައި ޝަރީޢަތުގެ ޢާއްމު އަސާސީ […]