[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

“ކޭތަހިފުމަކީ ޠަބީޢީ ކަމަކަށްވާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ބިރުގަނެ، ނަމާދުކުރަން ޖެހެނީ ކީއްވެ؟”

ނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙާލާމެދު ދަންނައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ ޣާފިލުކަމުގައެވެ. އަދި ގިނަ މީހުން ދެކޭގޮތުގައި ކޭތައަކީ ހަމައެކަނި އާދައިގެ ޠަބީއީ ކަމެކެވެ. އަދި އަވި އައިނުތަކާއި ކެމެރާތައް ހިފައިގެން އެކަން ބެލުމަށް ނުކުމެއެވެ. އެބައިމީހުން އެވަނީ ދުނިޔަވީ ސައިންސުގެ ޢިލްމަށް ބަރޯސާވެ، އެކަމުން އާޚިރަތް ހަނދާންކޮށްދޭކަން ހަނދާން ނައްތާލާފައެވެ.