[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޒިނޭ އަށް މަގުފަހިވާ ސަބަބުތައް (ތިންވަނަ ބައި) : ޙިޖާބުވުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރުން

ޙިޖާބުވުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރުން:   އިސްލާމީ ޝަރުޢީ ޙިޖާބަކީ ޒިނޭއިން މީހާ ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އައްޑަނައެކެވެ. އެހެނީ ޝަރުޢީ ޙިޖާބަކީ ޒިނޭއަށް މަގުފަހިކުރާ ލޯތަކުގެ ޚިޔާނާތްތެރި ވިހަބެލުންތަކުން ޢައުރަ ފޮރުވާ ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އައްޑަނައެވެ. ބައެއް މީހުން ހީކުރަނީ ޙިޖާބަކީ ބޮލުގައި އޮޅާލާ ފޮތިކޮޅެއް ކަމަށެވެ. ބުރުގާ އަޅާފައި ތިބޭ ވަރަށް ގިނަ މީހުން، އެ އަޅާ ބުރުގާއަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ޙިޖާބަށް ފުދޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިޔެއް، އެއީ ޙިޖާބުގެ މަޤްޞަދުވެސް ޙާޞިލްވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެ އެޅުމުގެ […]