[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 8

އަދި އެއަށް ފަހު ، ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙުން މާތްކޮށް މަތިވެރި ކުރުމުގައި ޙައްދު ފަހަނަ އެޅުމާއި ، މަރުވެފައިވާ މީހުންނާއި ޣައިބުގައިވާ މީހުންނަށް ކުރުނީސް ކުރުން ފަދަ ޚުރާފާތްތައް ގެނެސް ، ވަޅުލާފައި ތިބޭ މީސްމީހުންގެ މަހާނަ ކައިރީގައި ޤުރުބާނީ ކަތިލުމާއި ، ސަޖިދަކުރުން ފަދަ ކަންކަން މިއުންމަތުގައި ފާޅުވުމުން ވެސް ، އޭރު ތިއްބެވި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ތެދުވެވަޑައިގެން އެކަންކަމުގެ ނުރައްކާތެރިކަމާއި ، އެކަންކަމަކީ އުންމަތުގެ ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަންޖަހާ މުޅިން ޚިލާފު އިދުކޮޅު އަދި ކިއެއް […]