[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 9

އަދި މާތް ﷲ އެބަޔަކަށް ރަޙްމަތް ލެއްވި އިމާމުވެރި ބޮޑެތި ފިޤުހީ ދަންނަބޭކަލުންގެ މަޛްހަބުތައް ފާޅުވެ ފެތުރި އޭގެ ސަބަބުން މީސްތަކުންނަށް ފައިދާތައް ވަމުން އައި ދުވަސްވަރު މަޑުމަޑުން ފާޅުވެ އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި މޫލާން ފެށި މަޛްހަބީ ކަނު ތަޢައްޞުބުގެ ނުރައްކާތެރި ފިކުރުގެ ސަބަބުން އިސްލާމްދީނަކީ ހަމައެކަނި ތިމާ އުޅޭ މަޛްހަބު ކަމުގައި ދެކި، ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުން ޘާބިތުވާ ޙަދީޘްތައް ރައްދުކޮށް ، އެހެން ފިޤުހީ މަޛްހަބުތަކުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ކުޑައިމީސްކޮށް ޒުވާބު އުފެދި އިޚްތިލާފު މުޢުތަބަރު މައްސަލަތަކުގައި […]