[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ރޭއަޅުކަމާއި ތަރާވީޙުނަމާދާގުޅޭ 48 ފައިދާ (4)

(24) ތަރާވީޙުނަމާދަކީ: ރޯދަމަހުގެ ރޭއަޅުކަމެވެ. ރޯދަމަހުގެ ރޭއަޅުކަމަށް “ތަރާވީޙު” އޭ ކިއިފައިވަނީ، ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ޚިލާފަތުގައި، މީސްތަކުން ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ރޭއަޅުކަންކުރެއްވިއިރު، ކޮންމެ ދެ އައްތަޙިއްޔާތަކަށްފަހު، ނުވަތަ ކޮންމެ ހަތަރު ރަކުޢަތަކަށްފަހު އަރާމުކުރާތީއެވެ. އެގޮތަށް އަރާމުކޮށްލަނީ އެބައިމީހުންގެ ރޭއަޅުކަމުގައި ވަރަށް ދިގުކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވާތީއެވެ. (25) (ރަމަޟާންމަހުގައި ކުރާ ރޭއަޅުކަންކަމުގައިވާ) ތަރާވީޙުނަމާދަކީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ އުނގަންނަވައިދެއްވާފައިވާ ސުންނަތެކެވެ. އަދި ޞަޙާބީބޭކަލުން އެ ނަމާދުކުރައްވާފައިވާކަން ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި އެނގިފައިވެއެވެ. އަދި އިސްލާމީ އުއްމަތް ވަނީ […]