[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަހަރެމެންގެ ދަރިން ނުކިޔަމަންތެރި ނުވުމަށްޓަކައި … (1)

ހުރިހާ ކުދިންނަކީވެސް އެކުދިން ތަރުބިއްޔަތުކުރާ މީހުން ވަރުބަލިކުރުވާނެ ކުދިންނެވެ. ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަކީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެކެވެ. އެކަމުގައި ކުރީގެ ޖީލުތަކާއި، މިޖީލުގެ ތަފާތެއް ނެތެވެ. މިޖީލުގެ ކުދިންގެ ފުށުން މިކުރިމަތިވާފަދަ ކަންކަމާއި ކުރިމަތިލާކަށް އަހަރެންނަކަށް ނުޖެހުނެވެ. އަދި އަހަރެންގެ ކުދިންގެ ކިބައިން ޝައްކުވާފަދަ އެއްވެސް ބަދަލެއްވެސް އަހަރެންނަށް ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނެތެވެ. އަހަރެންނަކީ ފަސް ފިރިހެންކުދިންގެ މަންމައެއް ކަމުގައި ވީހިނދުވެސް، އަހަރެންނަށް އެކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގައި އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިނުވެއެވެ. (އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ދޮށީ ދަރިފުޅަށް 27 އަހަރު ފުރިއްޖެއެވެ. […]

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމާގުޅޭ 48 ފައިދާ (4)

(31) އިޖްތިމާޢީގޮތުން ކުއްޖާގެ ހުނަރުތައް ކުރިއަރުވައިދޭނޭ މުހިއްމު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި: * ކުއްޖާގެ ކިބައިގައި އިޖްތިމާޢީ ވިސްނުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުން: މިކަމަކީ އެހެންމީހުންނާ ގުޅުންބަދަހިކުރުމުގެ ޤާބިލުކަމަށް އެހީތެރިވެދޭނެކަމެކެވެ. އަދި އެބައިމީހުންގެ ޝުޢޫރުތައް ދެނެގަތުމާއި، އެބައިމީހުންނަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށްވެސް އެހީތެރިވެދޭނެކަމެކެވެ. * އިޙްތިރާމުކުރުމާއި، އަމިއްލައަށް ކަންކަންކުރުމާއި، މަތިވެރިކަމުގެ އިޙްސާސްކުރުމާއި، ނަފްސަށް އިތުބާރުކުރުމާއި، އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި އަމިއްލަ އިސްތިޤްލާލުކަމަށް ބަރޯސާވުން: އެއީ ބޭނުންވާ ކަންކަން ހޯދުމުގައްޔާއި، ކުޅޭތަކެއްޗާއި ހެދުން އިޚްތިޔާރުކުރުމާއި، އެކުގައިއުޅޭ ކުދިންނާ ޖެހޭ މައްސަލަތައް އަމިއްލައަށް ޙައްލުކުރުމުގައްޔާއި، ކާތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމާއި، ކުނިވަށިގަނޑަށް […]