[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަހަރެމެންގެ ދަރިން ނުކިޔަމަންތެރި ނުވުމަށްޓަކައި … (10)

މިޖީލުގެ ކުދިންގެ ކިބައިގައި ބަދަލުވެފައިވަނީ ކޮން ކަމެއް؟ ކޮންމެ މުރައްބީއެއްގެ ކައިރީގައި، މިޖީލުގެ ކުދިން ފަސާދަވުމުގެ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކޮށްފިނަމަ، މިފަދައިން ޖަވާބު ދޭނެއެވެ. “އެގޮތަށް މި މެދުވެރިވީ ބަވަނަވުމުގެ (ގްލޯބަލައިޒޭޝަންގެ) ސަބަބުންނެވެ. އަދި މީޑިއާއާއި، ޗެނަލްތަކުން ދައްކާ ފަސާދައިގެ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި އިންޓަނެޓާއި، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި ގޯސް ރަހުމަތްތެރިންގެ ސަބަބުންނެވެ.” މިއީ އެމީހުންނަށް ބުއްދީގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެވެ. އަދި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި އިހުމާލުވާ މައިންބަފައިންނަށް ބުނެލަން ފަސޭހަވެސް ސަބަބުތަކެކެވެ. އެހެނަސް، […]