[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ﷲ ނޫން ފަރާތަކަށް އެއްޗެއް ކަތިލުން – ދަލާއިލުއްތައުޙީދި 19

30- ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކުގެ އަލީގައި، ﷲ ނޫން ފަރާތަކަށް އެއްޗެއް ކަތިލުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކުރޭ؟ ޖަވާބު: ﷲ ނޫން ފަރާތަކަށް އެއްޗެއް ކަތިލައިފި މީހެއްގެ ޙުކުމަކީ އޭނާ އަކީ މުރުތައްދުވެ ކާފިރުވެފައިވާ

މަރުވުމަށްފަހު އަލުން ދިރުއްވުން – ދަލާއިލުއްތައުޙީދި 18

29- ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ، އަހަރެމެން މަރުގެންނެވުމަށްފަހު އަލުން ދިރުއްވާނެތަ؟ އަދި އަހަރެމެންގެ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކާއި ނުބައި ޢަމަލުތަކުގެ ޙިސާބު ބައްލަވާނެތަ؟ އަދި ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިވި މީހުން ސުވަރުގެ ވައްދަވާނެތަ؟ އަދި އެއިލާހަށް

ދެޝަހާދަތަށްފަހުގައި އެންމެ މާތް ޢަމަލު -ދަލާއިލުއްތައުޙީދި 17

 28- ދެޝަހާދަތަށްފަހުގައި އެންމެ މާތް ޢަމަލަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: ދެޝަހާދަތަށްފަހުގައި އެންމެ މާތް ޢަމަލަކީ ފަރްޟު ފަސް ނަމާދެވެ. އެނަމާދުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ރުކުންތަކާއި ވާޖިބުތައްވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިއްމު ޝަރުޠަކީ އިސްލާމަކު ކަމުގައިވުމެވެ.

ޠާޣޫތުންގެ ބޮޑުން – ދަލާއިލުއްތައުޙީދި 16

27- ތާޣޫތުންގެ ޢަދަދަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: ތާޣޫތުންގެ ޢަދަދު ވަރަށް ގިނައެވެ. ތާޣޫތުންގެ ބޮޑުން ފަހެކެވެ. އެއީ ލަޢުނަތްލެއްވި އިބިލީހާއި، އެފަރާތެއްގެ ރުހުމުގައި އެފަރާތަށް އަޅުކަންކުރެވޭ ކޮންމެ ފަރާތަކާއި، އެމީހާގެ ނަފްސަށް އަޅުކަންކުރުމަށް މީސްތަކުންނަށް

އިރައިގެން ނުދާނޭ ވަރުގަދަ އުޅައްގަނޑު – ދަލާއިލުއްތައުޙީދި 15

23- ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ، އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ވާޖިބުކުރެއްވި ކަމަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: އެއީ ޠާޣޫތަށް ކާފިރުވުމާއި، ﷲ އަށް އީމާންވުމެވެ. މިކަމުގެ ދަލީލަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މިބަސްފުޅެވެ. “لاَ إِكْرَاهَ

ﷲ ގެ މާނަ – ދަލާއިލުއްތައުޙީދި 14

19– ﷲ ގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: ﷲ ގެ މާނައަކީ އިލާހުވަންތަކެވެ. އެއީ ޢަރަބިބަހުގެ “އަލިހަ” “ޔަހްލައު” އިން ނެގިފައިވާ ކަލިމައެކެވެ. މާނައަކީ ހުރިހާ އެންމެންވެސް އެފަރާތަކަށް ބޭނުންވެގެންވާ ފަރާތް، އަދި ހުރިހާ

ކޮންމެ މުސްލިމަކު އުނގެނިގަތުމާއި ޢަމަލުކުރުން ވާޖިބުވެގެންވާ ތިން ކަމެއް – ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 13

 18- ކޮންމެ މުސްލިމަކު އުނގެނިގަތުން ޢަމަލުކުރުން ވާޖިބުވެގެންވާ ތިން ކަންތަކަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: ފުރަތަމަ ކަންތައް: އަހަރެމެން ހެއްދެވީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާކަމާއި އަހަރެމެންނަށް ރިޒްޤުދެއްވަނީ އެއިލާހުކަމާއި އަހަރެމެން ހެއްދެވުމަށްފަހު ހިތުހުރިހައި ގޮތަކަށް އުޅެން

އެންމެ މުހިއްމު އަމުރު އަދި އެންމެ ބޮޑު ނަހީ – ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 12

17- ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަހަރެމެންނަށް ކުރައްވާފައިވާ އެންމެ މުހިއްމު އަމުރަކީ ކޮބާ؟ އަދި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަހަރެމެންނަށް ނަހީކުރައްވާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ކަމަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަހަރެމެންނަށް

އަޅުކަމުގެ ވައްތަރުތައް – ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 11

16– ﷲ ކިބައަށް އެކަނި މެނުވީ އަދާނުކުރެވޭ އަޅުކަންތަކުގެ ވައްތަރުތަކަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ދުޢާކުރުމާއި، ވާތްގަށްއެދުމާއި، ސަލާމަތާއި ނަޞްރަށް އެދުމާއި ޛަބަޙަކުރުމާއި(ޤުރުބާންކުރުމާއި) ނަދުރުބުނުމާއި، ބިރުގަތުމާއި (އަލްޚައުފު)، އުއްމީދުކުރުމާއި، އިތުބާރުކުރުމާއި(ވަކީލުކުރުމާއި)، ތައުބާވުމާއި، ލޯބިވުމާއި،

ތައުޙީދުއްރުބޫބިއްޔާ އާއި ތައުޙީދުލްއުލޫހިއްޔާގެ ފަރަޤު – ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 10

15- ތައުޙީދުއްރުބޫބިއްޔާއާ ތައުޙީދުލްއުލޫހިއްޔާގެ ދެމެދުގައިވާ ފަރަޤަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: ތައުޙީދުއްރުބޫބިއްޔާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ކުރައްވަވާ ކަންތައްތަކެވެ. މިސާލަކީ އުފެއްދެވުމާއި، ރިޒްޤުދެއްވުމާއި، ދިރުއްވުމާއި މަރުގެންނެވުމާއި، ވާރޭ ވެއްސެވުމާއި، ގަސްގަހާގެހި ފެޅުއްވުމާއި، ކަންތައްތައް

ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ފޮނުއްވުމުގެ ބޭނުން -ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 9

14- ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ، ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ފޮނުއްވީ ކޮންކަމަކައިގެން؟

ޖަވާބު: އެއީ ހަމައެކަނި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް އަޅުކަންކުރުމަށާއި އެއިލާހާ

ނަބީކަމުގެ ދަލީލު – ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 8

13– މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ އަކީ ނަބީއެއްކަމުގެ ދަލީލަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: އެކަލޭގެފާނަކީ ނަބިއްޔެއްކަމުގެ ދަލީލަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މިބަސްފުޅެވެ. “مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ

ރަސޫލުކަމުގެ ދަލީލު – ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 7

12- މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި އަކީ ﷲގެރަސޫލާ ކަމުގެ ދަލީލަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: އެއީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މި ބަސްފުޅެވެ. “وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

މުޢުޖިޒާތް – ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 6

11- އެކަލޭގެފާނަށް ދެއްވުނު މުޢުޖިޒާތަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: އެއީ ހުރިހާ ޚަލްޤުތަކުންނަށްވެސް އޭގެ ސޫރަތެއްހާ މިންވަރުވެސް ގެނެސްގަތުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާނެވެ. އެބައިމީހުންގެ ފަޞާޙާތްތެރިކަމާއި ބަލާޣާތްތެރިކަމާ އަދި އެބައިމީހުން އެކަލޭގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނަށް އީމާންވީމީހުން ދެކެ

ތިބާގެ ނަބިއްޔާ – ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 5

9- ތިބާގެ ނަބިއްޔާއަކީ ކާކު؟ ޖަވާބު: އެއީ ޙާޝިމްގެ ދަރި ޢަބުދުލް މުއްޠަލިބުގެ ދަރި ޢަބްދުﷲގެ ދަރި މުޙައްމަދު (ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ)އެވެ. އަދި ޙާޝިމް އަކީ ގުރައިޝް ވަންހައިގެ މީހެކެވެ. އަދި ގުރައިޝްވަންހަ

އިޙްސާންކަން – ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 4

8– އިޙްސާންކަމަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: އެއީ ތިބާއަށް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެކެދެކެހުރެ އަޅުކަންކުރާފަދައިން އަޅުކަންކުރުމެވެ. އެހެނީ ތިބާއަށް އެއިލާހު ނުފެނުނުކަމުގައިވިޔަސް އެއިލާހު ތިބާ ދެކެދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. މިކަމުގެ ދަލީލަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މި

ﷲ ނޫން ފަރާތަކަށް އެއްޗެއް ކަތިލުން – ދަލާއިލުއްތައުޙީދި 19

30- ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކުގެ އަލީގައި، ﷲ ނޫން ފަރާތަކަށް އެއްޗެއް ކަތިލުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކުރޭ؟ ޖަވާބު: ﷲ ނޫން ފަރާތަކަށް އެއްޗެއް ކަތިލައިފި މީހެއްގެ ޙުކުމަކީ އޭނާ އަކީ މުރުތައްދުވެ ކާފިރުވެފައިވާ

މަރުވުމަށްފަހު އަލުން ދިރުއްވުން – ދަލާއިލުއްތައުޙީދި 18

29- ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ، އަހަރެމެން މަރުގެންނެވުމަށްފަހު އަލުން ދިރުއްވާނެތަ؟ އަދި އަހަރެމެންގެ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކާއި ނުބައި ޢަމަލުތަކުގެ ޙިސާބު ބައްލަވާނެތަ؟ އަދި ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިވި މީހުން ސުވަރުގެ ވައްދަވާނެތަ؟ އަދި އެއިލާހަށް

ދެޝަހާދަތަށްފަހުގައި އެންމެ މާތް ޢަމަލު -ދަލާއިލުއްތައުޙީދި 17

 28- ދެޝަހާދަތަށްފަހުގައި އެންމެ މާތް ޢަމަލަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: ދެޝަހާދަތަށްފަހުގައި އެންމެ މާތް ޢަމަލަކީ ފަރްޟު ފަސް ނަމާދެވެ. އެނަމާދުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ރުކުންތަކާއި ވާޖިބުތައްވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިއްމު ޝަރުޠަކީ އިސްލާމަކު ކަމުގައިވުމެވެ.

ޠާޣޫތުންގެ ބޮޑުން – ދަލާއިލުއްތައުޙީދި 16

27- ތާޣޫތުންގެ ޢަދަދަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: ތާޣޫތުންގެ ޢަދަދު ވަރަށް ގިނައެވެ. ތާޣޫތުންގެ ބޮޑުން ފަހެކެވެ. އެއީ ލަޢުނަތްލެއްވި އިބިލީހާއި، އެފަރާތެއްގެ ރުހުމުގައި އެފަރާތަށް އަޅުކަންކުރެވޭ ކޮންމެ ފަރާތަކާއި، އެމީހާގެ ނަފްސަށް އަޅުކަންކުރުމަށް މީސްތަކުންނަށް

އިރައިގެން ނުދާނޭ ވަރުގަދަ އުޅައްގަނޑު – ދަލާއިލުއްތައުޙީދި 15

23- ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ، އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ވާޖިބުކުރެއްވި ކަމަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: އެއީ ޠާޣޫތަށް ކާފިރުވުމާއި، ﷲ އަށް އީމާންވުމެވެ. މިކަމުގެ ދަލީލަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މިބަސްފުޅެވެ. “لاَ إِكْرَاهَ

ﷲ ގެ މާނަ – ދަލާއިލުއްތައުޙީދި 14

19– ﷲ ގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: ﷲ ގެ މާނައަކީ އިލާހުވަންތަކެވެ. އެއީ ޢަރަބިބަހުގެ “އަލިހަ” “ޔަހްލައު” އިން ނެގިފައިވާ ކަލިމައެކެވެ. މާނައަކީ ހުރިހާ އެންމެންވެސް އެފަރާތަކަށް ބޭނުންވެގެންވާ ފަރާތް، އަދި ހުރިހާ

ކޮންމެ މުސްލިމަކު އުނގެނިގަތުމާއި ޢަމަލުކުރުން ވާޖިބުވެގެންވާ ތިން ކަމެއް – ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 13

 18- ކޮންމެ މުސްލިމަކު އުނގެނިގަތުން ޢަމަލުކުރުން ވާޖިބުވެގެންވާ ތިން ކަންތަކަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: ފުރަތަމަ ކަންތައް: އަހަރެމެން ހެއްދެވީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާކަމާއި އަހަރެމެންނަށް ރިޒްޤުދެއްވަނީ އެއިލާހުކަމާއި އަހަރެމެން ހެއްދެވުމަށްފަހު ހިތުހުރިހައި ގޮތަކަށް އުޅެން

އެންމެ މުހިއްމު އަމުރު އަދި އެންމެ ބޮޑު ނަހީ – ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 12

17- ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަހަރެމެންނަށް ކުރައްވާފައިވާ އެންމެ މުހިއްމު އަމުރަކީ ކޮބާ؟ އަދި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަހަރެމެންނަށް ނަހީކުރައްވާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ކަމަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަހަރެމެންނަށް

އަޅުކަމުގެ ވައްތަރުތައް – ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 11

16– ﷲ ކިބައަށް އެކަނި މެނުވީ އަދާނުކުރެވޭ އަޅުކަންތަކުގެ ވައްތަރުތަކަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ދުޢާކުރުމާއި، ވާތްގަށްއެދުމާއި، ސަލާމަތާއި ނަޞްރަށް އެދުމާއި ޛަބަޙަކުރުމާއި(ޤުރުބާންކުރުމާއި) ނަދުރުބުނުމާއި، ބިރުގަތުމާއި (އަލްޚައުފު)، އުއްމީދުކުރުމާއި، އިތުބާރުކުރުމާއި(ވަކީލުކުރުމާއި)، ތައުބާވުމާއި، ލޯބިވުމާއި،

ތައުޙީދުއްރުބޫބިއްޔާ އާއި ތައުޙީދުލްއުލޫހިއްޔާގެ ފަރަޤު – ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 10

15- ތައުޙީދުއްރުބޫބިއްޔާއާ ތައުޙީދުލްއުލޫހިއްޔާގެ ދެމެދުގައިވާ ފަރަޤަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: ތައުޙީދުއްރުބޫބިއްޔާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ކުރައްވަވާ ކަންތައްތަކެވެ. މިސާލަކީ އުފެއްދެވުމާއި، ރިޒްޤުދެއްވުމާއި، ދިރުއްވުމާއި މަރުގެންނެވުމާއި، ވާރޭ ވެއްސެވުމާއި، ގަސްގަހާގެހި ފެޅުއްވުމާއި، ކަންތައްތައް

ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ފޮނުއްވުމުގެ ބޭނުން -ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 9

14- ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ، ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ފޮނުއްވީ ކޮންކަމަކައިގެން؟

ޖަވާބު: އެއީ ހަމައެކަނި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް އަޅުކަންކުރުމަށާއި އެއިލާހާ

ނަބީކަމުގެ ދަލީލު – ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 8

13– މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ އަކީ ނަބީއެއްކަމުގެ ދަލީލަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: އެކަލޭގެފާނަކީ ނަބިއްޔެއްކަމުގެ ދަލީލަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މިބަސްފުޅެވެ. “مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ

ރަސޫލުކަމުގެ ދަލީލު – ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 7

12- މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި އަކީ ﷲގެރަސޫލާ ކަމުގެ ދަލީލަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: އެއީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މި ބަސްފުޅެވެ. “وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

މުޢުޖިޒާތް – ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 6

11- އެކަލޭގެފާނަށް ދެއްވުނު މުޢުޖިޒާތަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: އެއީ ހުރިހާ ޚަލްޤުތަކުންނަށްވެސް އޭގެ ސޫރަތެއްހާ މިންވަރުވެސް ގެނެސްގަތުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާނެވެ. އެބައިމީހުންގެ ފަޞާޙާތްތެރިކަމާއި ބަލާޣާތްތެރިކަމާ އަދި އެބައިމީހުން އެކަލޭގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނަށް އީމާންވީމީހުން ދެކެ

ތިބާގެ ނަބިއްޔާ – ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 5

9- ތިބާގެ ނަބިއްޔާއަކީ ކާކު؟ ޖަވާބު: އެއީ ޙާޝިމްގެ ދަރި ޢަބުދުލް މުއްޠަލިބުގެ ދަރި ޢަބްދުﷲގެ ދަރި މުޙައްމަދު (ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ)އެވެ. އަދި ޙާޝިމް އަކީ ގުރައިޝް ވަންހައިގެ މީހެކެވެ. އަދި ގުރައިޝްވަންހަ

އިޙްސާންކަން – ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 4

8– އިޙްސާންކަމަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: އެއީ ތިބާއަށް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެކެދެކެހުރެ އަޅުކަންކުރާފަދައިން އަޅުކަންކުރުމެވެ. އެހެނީ ތިބާއަށް އެއިލާހު ނުފެނުނުކަމުގައިވިޔަސް އެއިލާހު ތިބާ ދެކެދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. މިކަމުގެ ދަލީލަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މި