[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޝަރުޢީ ބައްޕައެއްނުވާ ދަރިން ސުވަރުގެ ވަންނާނެބާ؟ 3

ޝަރުޢީ ބައްޕައެއް ނުވާ ދަރިންނާ ބެހޭ ގޮތުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ފަތުވާ ކޮމިޓީގެ ފަތުވާގައިވެއެވެ. ” ޝަރުޢީ ބައްޕައެއްނެތް ދަރިއަކަސް ރަނގަޅުގޮތުގައި އިސްލާމްދީންމަތީ ދެމިހުރެ ދުނިޔެދޫކޮށްފައިވާނަމަ ވަންނާނީ ސުވަރުގެއަށެވެ. އޭނާ ނަޙަލާލު ދަރިއަކަށްވުން އެއީ، މިކަމާ ގުޅުންހުރި ކަމެއްނޫނެވެ. އެހެނީ، އެކަމަކީ އޭނާ ކުޅަކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެހެން ބައެއްގެ ކަމެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާ އިސްރާ ސޫރަތުގެ 15 ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ  މާނައިގައިވެއެވެ. ” އެއްވެސް މީހަކު އެހެންމީހެއްގެ ފާފައިގެ ޒިންމާ ނުއުފުލާނެއެވެ. […]

މުޢުޖިޒާ

ތަޢާރަފު :          މުޢުޖިޒާތް އައިސްފައިވަނީ ޢަރަބި ބަހުގެ ޢަޖަޒަ ނުވަތަ އަޢްޖަޒަ މި ދެ މަސްދަރުންނެވެ. އޭގެ މާނައަކީ ނުކުޅެދުމެވެ. މިގޮތުން މުޢުޖިޒާތުގެ ލުޣަވީ މާނައަކީ މީހާގެ ނުކުޅެދޭކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ކޮންމެ އެއްޗެކެވެ.ނުވަތަ ކޮންމެ ކަމެކެވެ. މުޢުޖިޒާތުގެ އިޞްޠިލާޙީ މާނަ ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތަށް ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރިހަމަ ތަޢާރަފަކީ މުޢުޖިޒާތަކީ ރަސޫލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ތެދިވެރިކަން ހާމަކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން އެބޭކަލުންގެ އަތްޕުޅުމަތިން މާތްﷲ ފާޅުކުރައްވާ އެއާ އެއްފަދަ […]

މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން.

ޝުޢަބުލް އީމާނުގައި އަލް އިމާމުލް ބައިޙަޤީ ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް އަލް އިމާމް ސުޔޫޠީ ރިވާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ އެ މަލާއިކަތުންނަކީ ޚަލްޤުކުރެވި ވުޖޫދުގައިވާ ބައެއްކަން ޤަބޫލުކުރުން ކޮންމެ މަލާއިކަތަކަށްވެސް އެމަލާއިކަތަތަކަށް ޙައްޤު ވެގެންވާ ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމް ދިނުމާއި، އަދި އެ މަލާއިކަތުންނަކީ މާތްﷲ އަޅުންކަމުގައި ޤަބޫލު ކުރުމާއި، އަދި އެއީވެސް އިންސީންނާއި ޖިންނީންފަދަ މާތްﷲ އުފެއްދެވި މަޚްލޫޤުންކަމަށް ޤަބޫލު ކުރުމާއި، އަދި އެ މަލާއިކަތުންނަށް ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވަނީ ހަމަ އެކަނި މާތްﷲ އެ […]

ތިބާގެ ދުޢާއަކީ މުސްތަޖާބު ދުޢާއަކަށް ހަދަންބޭނުންނަމަ..5

އެހެނެއްކަމަކު، (އިރާދަކުރައްވާނަމަ އޭ ނުބުނެ) އެކަމަށް ﷲގެ ޙަޟްރަތުން އެދޭށެވެ. އަދި ދުޢާ އިޖާބަވުމަށް ބޮޑަށް އުންމީދުކޮށް އެދޭށެވެ. ފަހެ (އެ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވައި) އޭނާ އެދޭކަންތައް މިންވަރުކޮށްދެއްވުން، ﷲތަޢާލާއަށް އުނދަގޫވެވޮޑިގެން ނުވާކަން ކަށަވަރެވެ.”

އެންމެހެޔޮ އަންހެނާ

“ދުނިޔެ އަކީ ވަގުތީއުފަލެކެވެ. އަދި މިދުނިޔޭގެ ވަގުތީ އުފާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅުވެގެންވަނީ ޞާލިޙު އަންބެކެވެ.” އެހެންކަމުން އޭނާގެ ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިއެއްކަމުގައި އެފަދަ މީހަކު އިޚްތިޔާރުކޮށްފި މީހާ އުފާ ޙާޞިލުކޮށްފިކަން ކަށަވަރެވެ.