[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަމަވެސް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން ތުނބުޅި ދިގުކުރަނީއެވެ.

ތުނބުޅި ދިގުކޮށްގެން އުޅޭ މީހުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަނީއެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން ތުނބުޅި ދިގުކުރަނީއެވެ. އަދި މޫނުބުރުޤާ އަޅައިގެންއުޅޭ މީހުން ވައްކަންކުރަނީއެއް ނޫނެވެ. ވައްކަން ކުރާމީހުން މޫނުބުރުޤާ އަޅަނީއެވެ.

الإيمان ( އީމާންކަން ) – 2

ﷲ އަށް އީމާންވުން ﷲ އަށް އީމާންވުން :- ﷲ އަށް އީމާންވުމަކީ އެއިލާހުގެ ހަޟްރަތުން ޝަރީޢަތެއް ބާވާލައްވާފައިވާކަމަށް އިޤުރާރުވެ އިޢުތިރާފުވުމާއިއެކު އެ ޝަރީޢަތުގައިވާ ޙުކުމުތަކާއިމެދު ޝައްކު ކުރުމެއްނެތި އަދި ނުރުހުންތެރިވުމެއްނެތި އެ ޙުކުމުތައް ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކުރުމާއި އަދި މި ކާއިނާތު ވުޖޫދަށް ގެންނެވި ޚާލިޤުވަންތަ ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަމާއި އަދި އެ ކަލާންގެއަކީ އިލާހުވަންތަކަމުގައާއި ، ރައްބުވަންތަކަމުގައި އަދި އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކުގައިވެސް އެއްކައުވަންތަ އިލާހުކަމަށް އިޤުރާރުވެ އިޢުތިރާފުވުމެވެ.  އެއްމެ ފުރަތަމަ : ﷲ ތަޢާލާ […]

ދެ ޖަމާޢަތް

ހިތުތެރޭގައި ދުނިޔަވީ ލަޝްކަރާއި، އުޚްރަވީ ލަޝްކަރު ބައްދަލުކޮށްފި ހިނދު، ތިބާވަނީ މި ދެ ޖަމާޢަތުގެ ތެރެއިން ކޮންޖަމާޢަތެއްގައިތޯ ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ތިބާ ބުރަވަނީ ކޮން ލަޝްކަރަކަށްތޯ ބަލާހުށިކަމެވެ. އަދި ތިބާ ހަނގުރާމަކުރަނީ ކޮން ލަޝްކަރެއްގައިތޯ ދެނެގަންނަހުށިކަމެވެ.

المَصَالِحُ الْمُرْسَلَة

ފަހެ، މަންފާހުރިކަމެއް ގެނެސްގަތުމުގައްޔާއި، ގެއްލުންދެނިވިކަމެއް ހުއްޓުވުމުގެގޮތުން ނުވަތަ އެފަދަކަމެއް ނައްތާލުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ އެންމެހާ ކަމެއް މިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަހުއްޓެވެ.