[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޔަހޫދީންގެ ތާރީޚަށް ކުރުގޮތަކަށް ބަލައިލުމެއް

ސަލާމްލެއްވި އިބްރާހީމްގެފާނަކީ ޢަރަބިންނާއި، ޔަހޫދީންނާއި، އަދި ނަޞާރާއިންގެ ތާރީޚު ގުޅިފައިވާ ބޭކަލެކެވެ. އެހެންކަމުން، ޔަހޫދީންގެ ތާރީޚްވެސް ފެށިފައިވަނީ އިބްރާހީމްގެފާނާ ހަމައިންނެވެ.

شَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ގެ ހަޤީޤަތަކީ ކޮބާ؟ – 3

شَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (މުޙައްމަދު ގެފާނަކީ ﷲ ގެ ރަސޫލާ ކަމަށް ހެކިވުން ) މި ކަލިމައިގެ ޙަޤީޤަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ، މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަަމަ ކުރައްވާފައިވާ އަމުރުފުޅުތަކަށް ކިޔަމަންތެރިވުމާއި ، އެކަލޭގެފާނު ގެނެސްދެއްވި އެންމެހައި ކަންކަމެއް ތެދުކުރުމާއި ، އެކަލޭގެފާނުގެ ދަޢުވަތަށް ފުރިހަމަގޮތުގައި އިޖާބަ ދިނުން ހިމެނެއެވެ. އެހެނީ ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ ، އެކަލޭގެފާނަށް ކިޔަމަންވުން އެއީ ﷲ ތަޢާލާއަށް ވެވޭ ކިޔަމަންތެރިަކަމެއް ކަމުގައި ލައްވާފައެވެ. އަދި ކީރިތި ޤުރުއާންގައި […]