[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ މުންކަރާތެއް

މި ލިޔުމުގައި ވަނީ މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން އުޘައިމީން ރަޙިމަޙުﷲ ދެއްވާފައިވާ ފަތުވާ މިފަދަ ދުވަސްތައް މުސްލިމުން ފާހަގަ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ޝެއިޚުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާގެ ރައުޔު އިމާމް އިބުނު ޤައްޔިމުގެ ރައުޔު ވެލެންޓައިންސު ދުވަހަކީ ކޮބާ؟ ވެލެންޓައިންސު ދުވަހަކީ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހެވެ. މިއީ ކުރިސްޓިޔަނުންގެ އީދެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަމުން އައި ދުވަހެކެވެ. މިދުވަސް މިޒަމާނަކަށް އައިސް ލޯބިވެރިންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް މިދުވަހަށް ނަންދެވިފައިވަނީ ކުރިސްޓިޔަން […]

ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން – ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

ކޮންމެ އުއްމަތަކަށްވެސް އެބައިމީހުން އުފާކުރުމަށްޓަކައި ޢީދުތަކެއް ވެއެވެ. މިގޮތުން މުސްލިމުންނާއި، ޔަހޫދީންނާއި، ނަޞާރާއިންގެވެސް، ޢީދުތަކެއް ވެއެވެ. އަދި ހަމައެފަދައިން މުޝްރިކުންގެވެސް ޢީދުތަކެއް ވެއެވެ. ކޮންމެ ބައެއްވެސް އެބައިމީހުންގެ ޢީދުތައް ފާހަގަ ކުރަމުންދަނީ އެބައިމީހުންގެ ޢަޤީދާއާއި، އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ. ފަހެ އަހަރެމެން މުސްލިމުން، އަހަރެމެންގެ ޢީދުތައް ފާހަގަކުރަންޖެހެނީ ﷲތަޢާލާ ޝަރުޢުކުރައްވާފައި ގޮތަށެވެ. އެއިލާހުގެ ފޮތާއި، ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢާލައިހިވަސައްލަމަގެ ސުންނަތުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތަށެވެ. އަހަރެމެންގެ ޢާދަކާދައާއި އެއްގޮތަކަށް ނޫނެވެ. އެހެނީ، ބުއްދިއާއި، އާދަކާދަތައް ދީނުގެ މައްޗަށް އިސްކުރުމަކީ ހުއްދަވެގެންވާ […]

ޢީދު ނަމާދާއި އަންހެންބޭކަނބަލުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ދެޢީދަކީ ޝުކުރުވެރިވުމާއި އުފާފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ﷲ ތަޢާލާ މުސްލިމުންނަށް ލައްވާފައިވާ ދުވަސްތަކެކެވެ. އެގޮތުން ތަކުބީރު ކިޔުން މިދުވަސްތަކުގައިވެއެވެ. އަދި އެކަކު އަނެކަކަށް ތަހުނިޔާކިޔާ ހެޔޮދުޢާ ކުރުންވެސްވެއެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ޢީދު ދުވަސް ފެށިގެން ދަނީ ކުދި ބޮޑު އެންމެން އެއްވެ ޖަމާޢަތުގައި ކުރެވޭ ޢީދު ނަމާދުންނެވެ. އާންމުކޮށް ހުރިހާ ނަމާދުތަކެއްވެސް އަންހެނުންބޭކަނބަލުން ގޭގައި ކުރުމަށް އަމުރުވެވިފައިވީ ނަމަވެސް، ޢީދު ނަމާދުގެ ބަރަކާތާއި […]