[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނައްޞުތައް މާނަކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 23

25ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 189): خُصُوصُ السَّببِ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُه عَن العُمُومِ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {ސަބަބުގެ ޚާއްޞަކަން ޢާއްމުކަމުގެ ތެރެއިން ނެރެލުން ހުއްދަވެގެން ނުވޭ} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: މީހަކު ކުރި ސުއާލެއް ނުވަތަ ހިނގި ހާދިސާއެއްފަދަ ވަކި ޚާއްޞަ ސަބަބަކާ ގުޅިގެން ޢާއްމު ލަފްޒެއް ވާރިދުވެއްޖެނަމަ، އެ ލަފްޒުގެ ޙުކުމުގެ ތެރޭގައި އެ ސަބަބުގެ ހާލަތް ހިމެނޭނެކަން ޤަޠުޢީކޮށް އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން، ޚާއްޞަކުރުމުގެ ޒަރީއާއިން ލަފްޒުގެ ޢާއްމުކަމުގެ ތެރެއިން އެ ސަބަބު […]

ނައްޞުތައް މާނަކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 22

24ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 189): العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفظِ لَا بِـخُصُوصِ السَّبَبِ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {ބަރޯސާވެވޭނީ ލަފްޒުގެ ޢާއްމުކަމަށް، ސަބަބުގެ ޚާއްޞަކަމަކަށް ނޫން} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: މީހަކު ކުރި ސުއާލެއް ނުވަތަ ހިނގި ހާދިސާއެއްފަދަ ވަކި ޚާއްޞަ ސަބަބަކާ ގުޅިގެން ޝަރުޢީ އެންގެވުމެއް ޢާއްމު ލަފްޒަކުން ވާރިދުވިއިރު، ޢާއްމުކަމަށް ނުވަތަ ޚާއްޞަކަމަށް ދަލީލުކޮށްދޭނޭ ކަމެއް އޭގައި ނުވާނަމަ، އެ ޢާއްމުވެގެންވާކަމަށް ބެލެވޭނެތެވެ. މިއީ، ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިންގެ ވެސް ރައުޔެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، […]

ނައްޞުތައް މާނަކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 21

23ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 189): الصُّورَةُ النَّادِرَةُ تَدْخُلُ تَـحْـتَ العُمُومِ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {ނާދިރު ހާލަތް ޢާއްމުކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެންދޭ} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅުގައި ނުވަތަ އެ ކަލާނގެ ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘްފުޅުގައި، ޢަރަބީން އެ ލަފްޒެއް ބޭނުންކުރުމުން، އެބައިމީހުންގެ އާދަކާދައަށް ބިނާކޮށް، އެ ލަފްޒުގެ ޙަޤީޤީ މާނައިން ސިކުނޑިއަށް ނާންނަ ހާލަތެއް އެ ލަފްޒުގައި ޝާމިލުވާ ޢާއްމު ލަފްޒެއް ވާރިދުވެފައިވާނަމަ، އެ ނާދިރު ހާލަތް […]