[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނައްޞުތައް މާނަކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 124

130ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 189): مَفْهُومُ العَدَدِ حُجَّةٌ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {مَفْهُومُ العَدَد އަކީ ޙުއްޖަތެއް} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: ވަކި ޚާއްޞަ އަދަދަކަށް ޙުކުމް ޤައިދުކޮށް، އެ އަދަދާ ޙުކުމް ގުޅުވައިލާފައި ވުމުން ދަލީލުކޮށްދެނީ، އެ ނޫން އަދަދުތަކުގައި ޙުކުމް ނަފީ ވާނެ ކަމެވެ. އެ ނޫން އަދަދަކީ، އެ އަދަދަށްވުރެ މަތީ އަދަދެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ އެ އަދަދަށް ވުރެ ދަށް އަދަދެއް ކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ. މިއީ، އައްޝާފިޢީއާއި، […]

ނައްޞުތައް މާނަކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 123

129ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 189): مَفْهُومُ الـحَصْرِ حُجَّةٌ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {مَفْهُومُ الـحَصْر އަކީ ޙުއްޖަތެއް} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: مَفْهُومُ الـحَصْر (ޙަޞްރުގެ މަފްހޫމް) އަކީ، އެއަށް ޢަމަލު ކުރެވޭނޭ ޙުއްޖަތެކެވެ. މިއީ، އުޞޫލީ ޢިލްމުވެރިން ކުރެ ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ރައުޔެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް، ޙަނަފީންނާއި ޡާހިރީންގެ ނަޒަރުގައި مَفْهُومُ الـحَصْر އަކީ، ޙުއްޖަތެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޙަނަފީން ވެސް، ޙަޤީޤަތުގައި دَلَالَةُ الـحَصْرِ (ޙަޞްރުގެ ދަލާލަތު) ސާބިތު ކުރައްވަތެވެ. مَفْهُومُ الـمُخَالَفَة […]

ނައްޞުތައް މާނަކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 122

128ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 189): مَفْهُومُ الغَايَةِ حُجَّةٌ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {مَفْهُومُ الغَايَة އަކީ ޙުއްޖަތެއް} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: إِلَى ނުވަތަ حَتَّى ފަދަ ޙަރުފަކާ ޙުކުމް ގުޅުވައިލައި، އެފަދަ ޙަރުފެއް ބޭނުންކޮށްގެން، ކަނޑައެޅިގެންވާ ވަކި غَايَة އަކަށް (ހިސާބަކަށް) ޙުކުމް ދަންމައިލުމުން އެނގެނީ، އެ غَايَة އަށް ފަހު އޮންނަ ބަޔަކީ، އޭގެ ކުރިން އޮތް ބަޔާއި ޙުކުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ބަޔެއް ކަމެވެ. މިއީ، އުޞޫލީ ޢިލްމުވެރިން ކުރެ ގިނަ […]