[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނައްޞުތައް މާނަކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 134

143ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 189): الفِعْلُ الـمُضَارِعُ عِنْدَ تَـجَرُّدِهِ عَنِ القَرَائِنِ يَكُونُ لِلْحَالِ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {ޤަރީނާއެއް ނެތް ހިނދުގައި، الفِعْلُ الـمُضَارِعُ އޮންނަހުށީ އެ ވަގުތަށް} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: މާޒީއަށް ނުވަތަ މުސްތަޤުބަލަށް އަނބުރައިލާނޭ ޤަރީނާއެއް ނެތް ފިޢުލު މުޟާރިޢު (ވާކަން) އާ މެދު ބެލެވޭނީ، އެއީ ޙަޤީޤީ ގޮތުން އެ ވަގުތަށް އަމާޒު ކުރެވިފައިވާ، މަޖާޒީ ގޮތުން މުސްތަޤުބަލަށް އަދި ދެމިގެންވާ ގޮތަށް އަމާޒު ކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ. […]

ނައްޞުތައް މާނަކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 133

142ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 189): صِيْغَةُ “أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ” تَقْتَضِي الـمُشَارَكَةَ فِي أَصْلِ الـمَعْنَى މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {أَفْعَلُ التَّفْضِيْلِ ގެ ޞީޣާއިން ލާޒިމު ކުރަނީ، މާނައިގެ އަޞްލުގައި ބައިވެރިވުން} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: أَفْعَلُ التَّفْضِيْلِ (މާތްކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ أَفْعَلُ ވަޒަން) ނުވަތަ اِسْمُ التَّفْضِيْلِ (މާތްކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ ނަން) އަކީ، އެހެން އެއްޗިއްސަށް ވުރެ އޭގައި ސިފައެއް އިތުރަށް ހިމެނޭކަމަށް ދަލީލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، أَفْعَلُ ގެ ވަޒަނަށް، ފިޢުލުގެ ކަލިމައިގެ […]

ނައްޞުތައް މާނަކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 132

140ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 189): الـمُقَدَّمُ فِي الذِّكْرِ مُقَدَّمٌ فِي الرُّتْبَةِ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {ބަޔާންކުރުމުގައި އިސްކުރެވުނު އެތި، ދަރަޖައިގައި އިސްކުރެވިގެން ވޭ} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: ވާހަކައިގެ ތެރޭގައި އެއްޗެހިތަކެއް ބަޔާންކުރުމުގައި އެ ތަނުން އިސްކުރެވުނު އެތި، އެއާ ޖެހިގެން ބަޔާންކުރެވުނު ތަކެއްޗަށް ވުރެ، ތަރުތީބުކުރުމުގައްޔާއި ދަރަޖަކުރުމުގައި އިސްކުރެވިގެން ވާނެއެވެ. އަދި އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ޙުކުމުގައި ވެސް އެ އިސްކުރެވޭނެތެވެ. މިއީ، އުޞޫލީ ޢިލްމުވެރިން ކުރެ ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ރައުޔެވެ. މިއާ […]

ނައްޞުތައް މާނަކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 131

138ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 189): اِخْتِلَافُ الأَسَامِي دَلِيْلُ اخْتِلَافِ الـمَعَانِـي މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {ނަންތައް ތަފާތުވުމީ، މާނަތައް ތަފާތުވުމުގެ ދަލީލު} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: އެއްޗެހިތައް އޭގެ ނަންތަކުން ތަފާތުވުމީ، އެ އެއްޗެހީގެ މާނަތަކާއި ޙަޤީޤަތްތައް ތަފާތު ވާނޭކަން ދޭހަކޮށްދޭ އަލާމާތެކެވެ. އަދި އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، އެއީ، އެ އެއްޗިހާ ގުޅިފައިވާ ޝަރުޢީ ޙުކުމްތަކުގައި ވެސް ތަފާތު ވާނޭކަން ދޭހަކޮށްދޭ އަލާމާތެކެވެ. ދެން ފަހެ، ޝަރުޢީ ޙުކުމްތައް ގުޅިފައި ވަނީ، އެއްޗެހީގެ މާނަތަކާއި […]