[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތިބާއަށް ﷲގެ ހަޟްރަތުން ބިލެއް އައިހެއްޔެވެ؟

އުމުރުން 70ގެ އަހަރުތައް ގުނަމުންދާ މުސްކުޅި ފިރިހެނެކެވެ. ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ކުޑަކަމު ދިޔުމުގައި ދަތިތަކެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ މީހެކެވެ. މިބަލިން ލުޔެއް ލިބުމަށް އޮތް ހަމަ އެކަނި މަގަކީ އޮޕަރޭޝަން ކުރުން ކަމުގައި ޑޮކްޓަރުން ލަފާދިނެވެ. ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ދާވަރަކަށް މިބަލީގެ ވޭން ބޮޑުވަމުން ދާތީ މުސްކުޅިޔާ އޮޕަރޭޝަން ކުރުމަށް އެއްބަސް ވިއެވެ. އޮޕަރޭޝަން ކުރެވުނެވެ. ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު އެކަމަށް ދިޔަ ހުރިހާ ޚަރަދެއްގެ ތަފްސީލުވާ  ބިލެއް ޑޮކްޓަރު މުސްކުޅިޔާއާއި ހަވާލު ކުރިއެވެ. ބިލް ލިބުމުން ބިލަށް […]

ހަތަރު އަނބިން

އެއްސަހަރެއްގައި ދިރި އުޅުނު ވަރަށް މުއްސަނދި ސާދާގަރެކެވެ. މުއްސަނދިކަމާއި މުދާވެރިކަމުގައި އަރާ ހުރި ބޭކަލެކެވެ. ސާދާގަރުގެ ހަތަރު އަނބިން ތިބެއެވެ. ހަތަރު އަނބިންގެ ތެރެއިން ސާދާގަރު އެންމެ ލޯބި ވަނީ ހަނގު އަނބި ދެކެއެވެ. ހަނގު އަނބީގެ ހުރިހާ އެދުމެއް އޭނަ ހަމަ ދުލުން ބުނެލާ އިރަށް އޮންނަނީ ފުރިހަމަވެފައެވެ. އޭނަ ރީތިކުރުމަށާއި އެރީތިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސަތްކަތެއް ކޮށްދެއެވެ އަދި އެ ސާދާގަރު އޭނަގެ  ތިންވަނަ އަނބި ދެކެވެސް ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ. އެ […]

ދަރީން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން.2

2. އަނބިމީހާއިއެކީ އެއްދާން ކުރުން އިސްވެދިޔަ ލިޔުމުގައި އަޅުގަނޑު އިޝާރާތްކުރި ފަދައިން، ދަރީން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ފެށެނީ ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ފަށަން މީހަކު ޚިޔާރު ކުރާ ހިސާބުންފެށީގެންނެވެ.  މިގޮތުން   ކައިވެންޏަށްފަހު އަންހެންމީހާއި އެއްދާންކުރުމުގެ ކުރީން ދުޢާ ކުރުމަކީވެސް ޚުލްޤް ރަނގަޅު ދަރިން ތިމާއަށް ލިބުމަށްޓަކައި މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ސަބަބަކެވެ. އިތުރު އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘްއެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ. “ތިޔަބައިމީހުންގެތެރެއިން މީހަކު އަނބިމާހާއާއިއެކު އެއްދާންކުރަން ނިޔަތްގެންފި ކަމުގައިވަނީނަމަ بِسْمِ اللَّهِّ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ […]

ޝަރުޢީ ބައްޕައެއްނުވާ ދަރިން ސުވަރުގެ ވަންނާނެބާ؟ 1

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ފެތުރިފައިވާ ގޯސް ޢަޤީދާތަކާއި ޤަބޫލުކުރުންތައް ހުރެއެވެ. މިގޮތުން ޝަރުޢީ ގޮތުން ބައްޕައަކު ނުވާ ކުދިން ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް އުޅުނަސް ސުވަރުގެ ނުވާންނާނެ ކަމުގައި ބުނުމާއި، އެފަދަ ކުއްޖަކާ ކައިވެނި ޞައްޙަ ނުވާނެ ކަމުގައި ބުނުމުގެ އިތުރުން އެފަދަ ކުއްޖެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދު ކުރުން ހުއްދަ ނޫން ކަމުގައި ބުނެވޭ ބުނުންތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި ޤިޔާމަތްދުވަހު އެފަދަ ކުދީންތިބޭނީ ސުވަރުގެއާއި ނަރަކައާއި ދެމެދުގައިވާ ފަރުބަދައެއްގެ މަތީގައި ކަމުގައި ބުނާތީވެސް އަޑުއިވެއެވެ. ސުވާލަކީ މިއީ ތެދެއްތޯއާއި، […]

ތިބާގެ ދުޢާއަކީ މުސްތަޖާބު ދުޢާއަކަށް ހަދަންބޭނުންނަމަ..2

ލޮބުވެތި އަޚާއެވެ! ލޮބުވެތި އުޚްތާއެވެ! ތިބާގެ ދުޢާއަކީ މުސްތަޖާބު ދުޢާއަކަށް ހަދަން ބޭނުންކަމުގައިވަނީނަމަ : – 4. ޙަލާލު ތަކެތި ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެއް ނުކެއުމަށް ސަމާލުވާށެވެ. އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވެވިއެވެ. أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ […]

ޙަޤީޤީ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނީ ކޮންބަޔަކަށް؟

އިންސާނުންގެ ތެރެއިން މުސްލިމެއް ކަމުގައިވިއަސް ކާފަރެއްކަމުގައި ވިއަސް، މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ހިތްހަމަޖެހުމާއި އަރާމާއި އުފާ ޙާޞިލުކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ޙަޤީޤީ ހިތްހަމަޖެހުން ޙާޞިލުވަނީ މަދުބަޔަކަށެވެ. އާދެ، އެބައިމީހުން ޚަލްޤުކުރެއްވި އިލާހު، ﷲތަބާރަކަ ވަތަޢާލާ އަންގަވާފައިވާ ގޮތުގައި ހިތްހަމަޖެހުން ޙާޞިލުކުރަން އުޅޭ މީހުންނަށެވެ.  އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސު ހިސާބުކޮށް، ސީދާވެގެންވާ މަގުން ހިނގަން މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށެވެ. ނަމަވެސް ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ މަޤްޞަދަކަށް ވެފައިވުމާއެކުވެސް، ހަޔާތުގެ ކަންތައްތަކަށް ބަލައިލުމުން ފެނިގެންދަނީ ފަސޭހަކަމާއެކު ފާފަތަކަށް އަރައިގަނެވޭތަނެވެ. މިފާފަތަކުގެ  ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން […]

ކޮންމެ ހާލެއްގައިވެސް ތިބާގެ ދީން ރައްކާތެރިކުރާށެވެ!

ޖުންދުބް ބިން އަބްދުﷲ އަލް ބަޖަލީ (ރަހިމަހުﷲ )ގެ  އަރިހުން ނަސޭހަތަކާއި އިރުޝާދަކަށް މީހަކު އެދުނެވެ. އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު އެމީހާޔާ މުޚާތަބު ކޮށް ދެންނެވިއެވެ: ” ތިބާ ﷲއަށް ބިރުވެތި ވުމަށާ ތަޤްވާ ވެރިވުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ނަސޭހަތްތެރިވަމެވެ. އަދި ޤުރުއާނުގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަމެވެ. އެހެނީ ޤުރުއާނަކީ ރޭގަނޑުގެ އަނދިރީގައި ނޫރެކެވެ.  އަދި ދުވާލުގައި އެއީ މަގުދެއްކުމެކެވެ. އެހެންކަމުން ތިބާޔަށް ކިތަންމެ ބޮޑު އުދަގުލެއް އަދި ފަޤީރުކަމެއް ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހުނުކަމުގައި ވިޔަސް އޭގައި ގަދަޔަށް ހިފަހައްޓާށެވެ. ތިބާއަށް […]