[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 17

އިސްރާ އާއި މިޢްރާޖުގެ ދަތުރުފުޅާއި ނަމާދު ފަރުޟުކުރެއްވުން ޠާއިފުގެ ވޭންދެނިވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު ދެން ކުރިމަތިވެގެން އައީ އިސްރާ އާއި މިޢްރާޖުގެ މާތް ދަތުރުފުޅެވެ. އިސްރާ އަކީ ރޭގަނޑުގައި ކުރާ ދަތުރެވެ. އަދި މިޢްރާޖަކީ މައްޗަށް

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 16

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޠާއިފު ދޫކުރައްވައި މައްކާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ހިތާމަކުރައްވާ ޙާލުކޮޅެއްގައެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުން އެކަލޭގެފާނުގެ ޙައްޤު ދަޢުވަތަށް ބީރުކަންފަތެއް ދިނުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. މައްކާއަށް އެނބުރި ވަޑައިގެންނެވި މަގުމަތީގައި ކަދުރު ދަނޑަކާއި އަރާ

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 15

މުސްލިމުން ޝިޢުބު އަބީ ޠާލިބުގައި: ޙަބުޝްކަރައިގެ ޢަދުލުވެރި ރަސްގެފާނު ނަޖާޝީ މުސްލިމުންނާމެދު ކަންތައްކުރެވި ގޮތުގެ ހަޔޮފުޅުކަމުން މައްކާގެ މުޝްރިކުން އެކަމާ ކަންބޮޑުވިއެވެ. އަދި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށާއި އީމާންވީ މީހުންނަށް އެބައިމީހުންގެ

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 14

މައްކާގެ މުޝްރިކުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމައަށް ކުރި އުނދަގޫތައް: 1- عروة بن الزبير رحمه الله قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو عَنْ أَشَدِّ مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 13

މައްކާގައި ހިނގާދިޔަ ނަބީކަމުގެ މަރުހަލާތައް: އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ، އެކަލޭގެފާނަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ފާރާތްޕުޅުން ނަބީކަން ޙަވާލުކުރެއްވުމާއެކު އެއްވެސް ފަސްޖެހިވަޑައިގަތުމެއްނެތި އެކަމާ ކުރިމަތިލެއްވިއެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ މައްކާގައި

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 12

ނަބީކަމުގެ ފެށުން: އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه و سلم ގެ ޢުމުރުފުޅުން 40 އަހަރުފުޅުގައި އެކަލޭގެފާނަށް ނަބީކަން ޙަވާލުކުރެއްވުނެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ރިސާލަތު އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަ

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 11

ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه و سلم ކުރެއްވި ޢުމްރާތަކާއި ޙައްޖު: މަދީނާއަށް ހިޖުރައަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه و سلم ކުރައްވާފައިވަނީ ހަތަރު ޢުމްރާއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ކުރައްވާފައި ވަނީ

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 10

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ހަތަރު މުދިންބޭކަލުން ތިއްބެވިއެވެ. މިބޭކަލުންގެ ވަޟީފާއަކީ ބަންގި ގޮވުމެވެ.

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 9

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ގިނަ ބޭކަނބަލުންތަކަކާއި ކައިވެނިބެއްލެވިއެވެ.  އެ ބޭކަނބަލުންތަކަކީ ލޮބުވެތި މާތް ނަބިއްޔާގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނަށް ވުމަށް ﷲ ތަޢާލާ ޚިޔާރުކުރައްވާފައިވާ ޠާހިރު ބޭކަނބަލުންތަކެކެވެ.

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 8

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޢާއިލާއާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ތިމާގެބޭފުޅުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ދަރިކަލުންތަކާއި ދަރިކަނބަލުންތައް: އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަޔަށް ﷲ ތަޢާލާ 3 ދަރިކަލުންނާއި 4

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 7

ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމްގެ މާތް ޢަޚްލާޤުފުޅު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޤައުމުގެ މީހުންގެ މެދުގައި އެކަލޭގެފާނު މައްޝޫރުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ވަރަށް ހިތްހެޔޮ، އަޚްލާޤުރަނގަޅު މާތް ބޭކަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ދީލާތިކަމުގެ ގޮތުން އަރާހުންނެވި ބޭކަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 6

ޤުރައިޝުން ގެފުޅު އަލުން ބިނާކުރުން: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ އުމުރުފުޅުން 35 އަހަރުފުޅުގައި ޤުރައިޝުން ގެފުޅު އަލުން ބިނާކުރިއެވެ. މައްކާގެ ޙަރަމަށް ބޮޑު ސައިލެއް އަރައި ގެފުޅުގެ ފާރުތައް ބަލިކަށިވެ ވެއްޓެއް ކައިރިވެފައިވުމުން

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 5

ނޫރު ފަރުބަދައިގެ ޙިރާ ނަމަކަށް ކިޔޭ ހޮހަޅައިގައި ޚަލްވަތުގައި އިންނެވުން: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ މައްޗަށް ވަޙީބާވައިލެއްވުމުގެ ކުރިން، ގިނިކަންޏާ ޙާލުކޮޅުގައި، މައްކާގައިވާ ފަރުބަދައެއް ކަމުގައިވާ ނޫރު ފަރުބަދައިގެ ޙިރާ ހޮހޮޅައިގައި ﷲ

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 4

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އުޅެބޮޑުފުޅުވެވަޑައިގަތުމާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޒުވާންކަމުގެ ފެށުން: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އުޅެބޮޑުފުޅުވެވަޑައިގެންނެވީ މައްކާގައި ޔަތީމު ޙާލުކޮޅުގައެވެ. އެކަލޭގެފާނު އެންމެ ތުއްޕުޅުއިރުއްސުރެ ހުންނެވީ ކާފާފުޅު ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުގައެވެ. ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބު

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 3

އެކަލޭގެފާނު ބާދިޔަތު ބަނީސަޢުދުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެކަލޭގެފާނަށް ވަރަށް ޢަޖާއިބުކުރަނިވި ޙާދިޘާއެއް ދިމާވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 2

އެކަލޭގެފާނު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ މައްކާގައެވެ. އެއަހަރަކީ ޢާމުލް ފީލްއެވެ. ޙަބުޝްކަރައިގެ އަބުރަހާ ނަމަކަށްކިޔުނު ވެރިޔަކު މާއްކާގައިވާ ގެފުޅު ތަޅާލަން އައި އަހަރެވެ.

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 17

އިސްރާ އާއި މިޢްރާޖުގެ ދަތުރުފުޅާއި ނަމާދު ފަރުޟުކުރެއްވުން ޠާއިފުގެ ވޭންދެނިވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު ދެން ކުރިމަތިވެގެން އައީ އިސްރާ އާއި މިޢްރާޖުގެ މާތް ދަތުރުފުޅެވެ. އިސްރާ އަކީ ރޭގަނޑުގައި ކުރާ ދަތުރެވެ. އަދި މިޢްރާޖަކީ މައްޗަށް

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 16

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޠާއިފު ދޫކުރައްވައި މައްކާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ހިތާމަކުރައްވާ ޙާލުކޮޅެއްގައެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުން އެކަލޭގެފާނުގެ ޙައްޤު ދަޢުވަތަށް ބީރުކަންފަތެއް ދިނުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. މައްކާއަށް އެނބުރި ވަޑައިގެންނެވި މަގުމަތީގައި ކަދުރު ދަނޑަކާއި އަރާ

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 15

މުސްލިމުން ޝިޢުބު އަބީ ޠާލިބުގައި: ޙަބުޝްކަރައިގެ ޢަދުލުވެރި ރަސްގެފާނު ނަޖާޝީ މުސްލިމުންނާމެދު ކަންތައްކުރެވި ގޮތުގެ ހަޔޮފުޅުކަމުން މައްކާގެ މުޝްރިކުން އެކަމާ ކަންބޮޑުވިއެވެ. އަދި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށާއި އީމާންވީ މީހުންނަށް އެބައިމީހުންގެ

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 14

މައްކާގެ މުޝްރިކުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމައަށް ކުރި އުނދަގޫތައް: 1- عروة بن الزبير رحمه الله قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو عَنْ أَشَدِّ مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 13

މައްކާގައި ހިނގާދިޔަ ނަބީކަމުގެ މަރުހަލާތައް: އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ، އެކަލޭގެފާނަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ފާރާތްޕުޅުން ނަބީކަން ޙަވާލުކުރެއްވުމާއެކު އެއްވެސް ފަސްޖެހިވަޑައިގަތުމެއްނެތި އެކަމާ ކުރިމަތިލެއްވިއެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ މައްކާގައި

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 12

ނަބީކަމުގެ ފެށުން: އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه و سلم ގެ ޢުމުރުފުޅުން 40 އަހަރުފުޅުގައި އެކަލޭގެފާނަށް ނަބީކަން ޙަވާލުކުރެއްވުނެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ރިސާލަތު އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަ

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 11

ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه و سلم ކުރެއްވި ޢުމްރާތަކާއި ޙައްޖު: މަދީނާއަށް ހިޖުރައަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه و سلم ކުރައްވާފައިވަނީ ހަތަރު ޢުމްރާއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ކުރައްވާފައި ވަނީ

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 10

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ހަތަރު މުދިންބޭކަލުން ތިއްބެވިއެވެ. މިބޭކަލުންގެ ވަޟީފާއަކީ ބަންގި ގޮވުމެވެ.

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 9

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ގިނަ ބޭކަނބަލުންތަކަކާއި ކައިވެނިބެއްލެވިއެވެ.  އެ ބޭކަނބަލުންތަކަކީ ލޮބުވެތި މާތް ނަބިއްޔާގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނަށް ވުމަށް ﷲ ތަޢާލާ ޚިޔާރުކުރައްވާފައިވާ ޠާހިރު ބޭކަނބަލުންތަކެކެވެ.

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 8

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޢާއިލާއާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ތިމާގެބޭފުޅުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ދަރިކަލުންތަކާއި ދަރިކަނބަލުންތައް: އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަޔަށް ﷲ ތަޢާލާ 3 ދަރިކަލުންނާއި 4

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 7

ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމްގެ މާތް ޢަޚްލާޤުފުޅު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޤައުމުގެ މީހުންގެ މެދުގައި އެކަލޭގެފާނު މައްޝޫރުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ވަރަށް ހިތްހެޔޮ، އަޚްލާޤުރަނގަޅު މާތް ބޭކަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ދީލާތިކަމުގެ ގޮތުން އަރާހުންނެވި ބޭކަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 6

ޤުރައިޝުން ގެފުޅު އަލުން ބިނާކުރުން: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ އުމުރުފުޅުން 35 އަހަރުފުޅުގައި ޤުރައިޝުން ގެފުޅު އަލުން ބިނާކުރިއެވެ. މައްކާގެ ޙަރަމަށް ބޮޑު ސައިލެއް އަރައި ގެފުޅުގެ ފާރުތައް ބަލިކަށިވެ ވެއްޓެއް ކައިރިވެފައިވުމުން

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 5

ނޫރު ފަރުބަދައިގެ ޙިރާ ނަމަކަށް ކިޔޭ ހޮހަޅައިގައި ޚަލްވަތުގައި އިންނެވުން: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ މައްޗަށް ވަޙީބާވައިލެއްވުމުގެ ކުރިން، ގިނިކަންޏާ ޙާލުކޮޅުގައި، މައްކާގައިވާ ފަރުބަދައެއް ކަމުގައިވާ ނޫރު ފަރުބަދައިގެ ޙިރާ ހޮހޮޅައިގައި ﷲ

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 4

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އުޅެބޮޑުފުޅުވެވަޑައިގަތުމާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޒުވާންކަމުގެ ފެށުން: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އުޅެބޮޑުފުޅުވެވަޑައިގެންނެވީ މައްކާގައި ޔަތީމު ޙާލުކޮޅުގައެވެ. އެކަލޭގެފާނު އެންމެ ތުއްޕުޅުއިރުއްސުރެ ހުންނެވީ ކާފާފުޅު ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުގައެވެ. ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބު

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 3

އެކަލޭގެފާނު ބާދިޔަތު ބަނީސަޢުދުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެކަލޭގެފާނަށް ވަރަށް ޢަޖާއިބުކުރަނިވި ޙާދިޘާއެއް ދިމާވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 2

އެކަލޭގެފާނު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ މައްކާގައެވެ. އެއަހަރަކީ ޢާމުލް ފީލްއެވެ. ޙަބުޝްކަރައިގެ އަބުރަހާ ނަމަކަށްކިޔުނު ވެރިޔަކު މާއްކާގައިވާ ގެފުޅު ތަޅާލަން އައި އަހަރެވެ.