[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އޯޑިއޯ : ބާއްޖަވެރިކަން

މިއީ މަސްޖިދުއްނަބަވީގެ އިމާމެއްކަމުގައިވާ د.عبدالمحسن القاسم ގެ ރިސާލާއެއްކަމަށްވާ الخطوات إلى السعادة (ބާއްޖަވެރިކަމާ ދިމާއަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް)، މިރިސާލާއިން ނަގާފައިވާ ލިޔުމެއްގެ އޯޑިއޯއެވެ.

މަތަނުތައް ހިދުތަސްކުރުން 4

ފަހެ ހިތުދަސްކުރާ އެއްޗެއް ރަނގަޅަށް ހަރުލާނީ ގިނައިން ތަކުރާރުކުރުމުންނެވެ. ތަކުރާރުކުރުމެއް ނެތި ހިތުދަސްކުރުމެއް ނުވެއެވެ.

މަތަނުތައް ހިދުތަސްކުރުން 2

ދީން ކިޔަވަން ފަށާއިރު، އެކަމުގެ ކުރީ ކޮޅުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރާށެވެ.

މަތަނުތައް ހިދުތަސްކުރުން 1

ޢިލްމުގެ އަޞްލުތައް ހިތުދަސްނުކޮށް ޢިލްމުގައި ފުންނާބު އުސް މީހަކަށް ނުވާނެއެވެ.

ޣީބަބުނުން

ތައުފީޤު ލިބިގެންވާ މީހަކީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ޢައިބުތަކާމެދު މަޝްޣޫލުވުމުގެ ސަބަބުން އެހެން މީހުންގެ ޢައިބުތައް ނުފެންނަ މީހާއެވެ

އޯޑިއޯ : ބާއްޖަވެރިކަން

މިއީ މަސްޖިދުއްނަބަވީގެ އިމާމެއްކަމުގައިވާ د.عبدالمحسن القاسم ގެ ރިސާލާއެއްކަމަށްވާ الخطوات إلى السعادة (ބާއްޖަވެރިކަމާ ދިމާއަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް)، މިރިސާލާއިން ނަގާފައިވާ ލިޔުމެއްގެ އޯޑިއޯއެވެ.

މަތަނުތައް ހިދުތަސްކުރުން 4

ފަހެ ހިތުދަސްކުރާ އެއްޗެއް ރަނގަޅަށް ހަރުލާނީ ގިނައިން ތަކުރާރުކުރުމުންނެވެ. ތަކުރާރުކުރުމެއް ނެތި ހިތުދަސްކުރުމެއް ނުވެއެވެ.

މަތަނުތައް ހިދުތަސްކުރުން 2

ދީން ކިޔަވަން ފަށާއިރު، އެކަމުގެ ކުރީ ކޮޅުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރާށެވެ.

މަތަނުތައް ހިދުތަސްކުރުން 1

ޢިލްމުގެ އަޞްލުތައް ހިތުދަސްނުކޮށް ޢިލްމުގައި ފުންނާބު އުސް މީހަކަށް ނުވާނެއެވެ.

ޣީބަބުނުން

ތައުފީޤު ލިބިގެންވާ މީހަކީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ޢައިބުތަކާމެދު މަޝްޣޫލުވުމުގެ ސަބަބުން އެހެން މީހުންގެ ޢައިބުތައް ނުފެންނަ މީހާއެވެ