[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަހަރެން ފާފަކުރަމުންދާ ޙާލުވެސް މުންކަރާތްތައް މަނާކުރަންވީ ހެއްޔެވެ؟

މުންކަރާތެއް މަނާކުރާމީހަކީ އެކަން ނުކުރާ މީހަކަށްވުމަކީ ޝަރުޠެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއް ހެއްޔެވެ. ފާފަވެރިންވެސް އެކަކު އަނެކަކު ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް މަނާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. މުސްލިމުއަޅާއަށް ނުކުރެވޭ ހެޔޮކަންތައްތަކަށްވެސް އޭނާ އަމުރުކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ބަހާ ޢަމަލާ ދިމާ ނުވުމުގެ ލައްގަނޑު އޭނާގެ ކިބައިން ފެނިގެންދާނެއެވެ.

ހެޔޮ ކަންތައްތަކަށް އަމުރުކުރުމާއި މުންކަރާތްތައް ނަހީކުރުން

އުންމަތުގައި ހެޔޮކަންވަނީ އެކަމުގައި ތެދުވުމުންނެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން ނިޢުމަތްތައް ރައްކާތެރިވެ، އަމާންކަން ހިފެހެއްޓި، ދުޢާ އިޖާބަވެ، ޢަދާވާތްތެރިންގެ ރޭވުންތަކުން އެއްކިބާވެ އަދި ދަރަޖަތައް އުފުލިގެންދެއެވެ.

ހެޔޮ ކަންތައްތަކަށް އަމުރުކުރުމާއި މުންކަރާތްތައް ނަހީކުރުން ދޫކޮށްލައިފި މީހަކަށް ހުރި ގެއްލުންތައް

މީސްތަކުންދެކެ ބިރުން، ހެޔޮކަންތައްތަކަށް އަމުރުކުރުމާއި މުންކަރާތްތައް ނަހީކުރުންދޫކޮށްލައިފިމީހަކު ދަންނައެވެ. އޭނާއަށް ކިޔަމަންވުމުން މީސްތަކުން ދުރުހެލިވާނެއެވެ. އަދި މީސްތަކުން އޭނާއަށް ޖެހިލުން ނުވާނެއެވެ. ފަހެ އެކަމުގައި ދޫ ދިނުމުން ދުރުހެލިވާށެވެ. އެއީ ނިކަމެތިކަމުގެ ފުޅާ ދޮރެކެވެ.

ހެޔޮ ކަންތައްތަކަށް އަމުރުކޮށް މުންކަރާތްތައް ނަހީކުރާމީހާއަށް އުނދަގޫކުރަން ފެށުމުން ޢަމަލުކުރަންވީ ކިހިނެތް؟

ހެޔޮކަންތައްތަކަށް އަމުރުކޮށް މުންކަރާތްތައް ނަހީކުރާމީހާއަށް އުނދަގޫތައް ފޯރުމަކީ ހިނގާފާނެކަމެކެވެ. ފަހެ އެކަމުގެ މަތީގައި ޤާއިމުވެ ހުންނަ މީހަކު ދަންނައެވެ. އެމަގުން ހިނގާފައި ދިޔުމުގައި ފަސްނުޖެހޭށެވެ. ފަހެ އެއީ އަޅުކަމެކެވެ. އަދި އެކަން އަދާކުރުމަކީ އީމާންކަމުގެ މޭވާތަކުގެ ތެރެއިން މޭވާއެއްވެސް މެއެވެ.

ކައިވެނިކުރުމަށް އަހަރެންގެ ބައްޕަ ހުރަސް އަޅަނީ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނުގައިވަނީ ޒުވާން ފިރިހެން ކުދިންނާއި އަންހެންކުދިން ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ބާރުއަޅާފައެވެ. އެކަމުގައި ފާޅުވެގެންވާ މަޞްލަޙަތުތަކެއްވެއެވެ. އަދި ހިނގަމުންދާ ނުބައިތަކެއްވެސް އޭގެ ސަބަބުން އެއްކިބާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ކިޔަވާ ދުވަސްވަރުގެ އެކުވެރިން

ޞާލިޙުމީހަކާއެކުގައި މެނުވީ ނޫޅޭށެވެ. ދުނިޔެވީ ކަންކަމުގައްޔާއި އުޚްރަވީކަންކަމުގައިވެސް ނުހަނު ވާގިވެރިބަޔަކުކަމުގައި އެބައިމީހުންވާނެއެވެ.

ތިބާގެ މައިންބަފައިންގެ އުންމީދު

ތިބާގެ މައިންބަފައިން އެދެނީ ތިބާއަކީ މާތް އުޅުމެއްގެ ވެރިއަކަށް ވުމަށެވެ. އަދި ހެޔޮކަމުގެ މަގުގައި ރިވެތި އަޚުލާޤާއެކު ކުރިއަށް ދިޔުމަށެވެ. އަދި ނުބައި ޢަމަލުތަކުންނާ އަދި ނިކަމެތިވާފަދަ އެންމެހާ ކަމަކުން ދުރުހެލިވުމަށެވެ. އަދި މަގުފުރެދުމުގެ ޝިކާރާގައި ނުޖެހުމަށެވެ. ނުވަތަ ޝަހުވަތްތަކާއި ލައްޛަތްތަކުގެ އަޅަކަށް ނުވުމަށެވެ. ނުވަތަ ޖާހިލުކަމާއި ހަވާނަފްސުގެ ސަވާރީއަކަށް ނުވުމަށެވެ.

ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ހުރި ގޮން ޖެހުންތައް

ކިޔެވުމުގައި ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު މުޞީބާތަކީ އަމިއްލަ ނަފްސު ފެނުމެވެ. އަދި ކިޔެވުމުގެ ޒީނަތަކީ ޙިލްމުވެރިކަމާއި ތަވާޟުޢުވެރިކަމެވެ.

މިއީ ދެއްކުންތެރިކަމެއް ނޫން

މީހަކު ހެޔޮޢަމަލެއް ކުރުމުން މީސްތަކުން އެކަމާމެދު ޘަނާ ކިޔުމާ ބެހޭގޮތުން ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އާ ސުވާލުދެންނެވުނެވެ. ފަހެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

((تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِن)) [رواه مسلم]

މާނައީ: “އެއީ މިދުނިޔެ މަތީގައި މުއުމިނު އަޅާއަށްވާ އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރެވެ.”

މަތިވެރި އަޚުލާޤު

ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ ސަބަބުން ހިތްތައް ލެނބިގެންދެއެވެ.

އިޚްލާޞްތެރިކަމުގެ އަޘަރު

ޢަމަލުތައްއަދާކުރުމުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަން އިތުރުވެ ހަމައެކަނި ﷲ އަށްޓަކައި އެކަންކަން އަދާކުރާނަމަ އެކަންކުރާމީހަކުވާހުށީ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަތަކުގައެވެ.

ޢަމަލުމަދުވިޔަސް ޢަމަލުގައި އިޚްލާޞްތެރިވުމުން ބަރަކާތްލެއްވޭނެ

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޞާލިޙު ޢަމަލެއް އަޅަކުކޮށްފިނަމަ އެއީ ކިތަންމެ ކުޑަކަމެއްކަމުގައިވިޔަސް ﷲ ތަޢާލާ އެކަމެއް ޤަބޫލުކުރައްވައި ގިނަގުނަކޮށްދެއްވާނެއެވެ.

އަހަރެން ފާފަކުރަމުންދާ ޙާލުވެސް މުންކަރާތްތައް މަނާކުރަންވީ ހެއްޔެވެ؟

މުންކަރާތެއް މަނާކުރާމީހަކީ އެކަން ނުކުރާ މީހަކަށްވުމަކީ ޝަރުޠެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއް ހެއްޔެވެ. ފާފަވެރިންވެސް އެކަކު އަނެކަކު ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް މަނާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. މުސްލިމުއަޅާއަށް ނުކުރެވޭ ހެޔޮކަންތައްތަކަށްވެސް އޭނާ އަމުރުކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ބަހާ ޢަމަލާ ދިމާ ނުވުމުގެ ލައްގަނޑު އޭނާގެ ކިބައިން ފެނިގެންދާނެއެވެ.

ހެޔޮ ކަންތައްތަކަށް އަމުރުކުރުމާއި މުންކަރާތްތައް ނަހީކުރުން

އުންމަތުގައި ހެޔޮކަންވަނީ އެކަމުގައި ތެދުވުމުންނެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން ނިޢުމަތްތައް ރައްކާތެރިވެ، އަމާންކަން ހިފެހެއްޓި، ދުޢާ އިޖާބަވެ، ޢަދާވާތްތެރިންގެ ރޭވުންތަކުން އެއްކިބާވެ އަދި ދަރަޖަތައް އުފުލިގެންދެއެވެ.

ހެޔޮ ކަންތައްތަކަށް އަމުރުކުރުމާއި މުންކަރާތްތައް ނަހީކުރުން ދޫކޮށްލައިފި މީހަކަށް ހުރި ގެއްލުންތައް

މީސްތަކުންދެކެ ބިރުން، ހެޔޮކަންތައްތަކަށް އަމުރުކުރުމާއި މުންކަރާތްތައް ނަހީކުރުންދޫކޮށްލައިފިމީހަކު ދަންނައެވެ. އޭނާއަށް ކިޔަމަންވުމުން މީސްތަކުން ދުރުހެލިވާނެއެވެ. އަދި މީސްތަކުން އޭނާއަށް ޖެހިލުން ނުވާނެއެވެ. ފަހެ އެކަމުގައި ދޫ ދިނުމުން ދުރުހެލިވާށެވެ. އެއީ ނިކަމެތިކަމުގެ ފުޅާ ދޮރެކެވެ.

ހެޔޮ ކަންތައްތަކަށް އަމުރުކޮށް މުންކަރާތްތައް ނަހީކުރާމީހާއަށް އުނދަގޫކުރަން ފެށުމުން ޢަމަލުކުރަންވީ ކިހިނެތް؟

ހެޔޮކަންތައްތަކަށް އަމުރުކޮށް މުންކަރާތްތައް ނަހީކުރާމީހާއަށް އުނދަގޫތައް ފޯރުމަކީ ހިނގާފާނެކަމެކެވެ. ފަހެ އެކަމުގެ މަތީގައި ޤާއިމުވެ ހުންނަ މީހަކު ދަންނައެވެ. އެމަގުން ހިނގާފައި ދިޔުމުގައި ފަސްނުޖެހޭށެވެ. ފަހެ އެއީ އަޅުކަމެކެވެ. އަދި އެކަން އަދާކުރުމަކީ އީމާންކަމުގެ މޭވާތަކުގެ ތެރެއިން މޭވާއެއްވެސް މެއެވެ.

ކައިވެނިކުރުމަށް އަހަރެންގެ ބައްޕަ ހުރަސް އަޅަނީ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނުގައިވަނީ ޒުވާން ފިރިހެން ކުދިންނާއި އަންހެންކުދިން ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ބާރުއަޅާފައެވެ. އެކަމުގައި ފާޅުވެގެންވާ މަޞްލަޙަތުތަކެއްވެއެވެ. އަދި ހިނގަމުންދާ ނުބައިތަކެއްވެސް އޭގެ ސަބަބުން އެއްކިބާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ކިޔަވާ ދުވަސްވަރުގެ އެކުވެރިން

ޞާލިޙުމީހަކާއެކުގައި މެނުވީ ނޫޅޭށެވެ. ދުނިޔެވީ ކަންކަމުގައްޔާއި އުޚްރަވީކަންކަމުގައިވެސް ނުހަނު ވާގިވެރިބަޔަކުކަމުގައި އެބައިމީހުންވާނެއެވެ.

ތިބާގެ މައިންބަފައިންގެ އުންމީދު

ތިބާގެ މައިންބަފައިން އެދެނީ ތިބާއަކީ މާތް އުޅުމެއްގެ ވެރިއަކަށް ވުމަށެވެ. އަދި ހެޔޮކަމުގެ މަގުގައި ރިވެތި އަޚުލާޤާއެކު ކުރިއަށް ދިޔުމަށެވެ. އަދި ނުބައި ޢަމަލުތަކުންނާ އަދި ނިކަމެތިވާފަދަ އެންމެހާ ކަމަކުން ދުރުހެލިވުމަށެވެ. އަދި މަގުފުރެދުމުގެ ޝިކާރާގައި ނުޖެހުމަށެވެ. ނުވަތަ ޝަހުވަތްތަކާއި ލައްޛަތްތަކުގެ އަޅަކަށް ނުވުމަށެވެ. ނުވަތަ ޖާހިލުކަމާއި ހަވާނަފްސުގެ ސަވާރީއަކަށް ނުވުމަށެވެ.

ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ހުރި ގޮން ޖެހުންތައް

ކިޔެވުމުގައި ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު މުޞީބާތަކީ އަމިއްލަ ނަފްސު ފެނުމެވެ. އަދި ކިޔެވުމުގެ ޒީނަތަކީ ޙިލްމުވެރިކަމާއި ތަވާޟުޢުވެރިކަމެވެ.

މިއީ ދެއްކުންތެރިކަމެއް ނޫން

މީހަކު ހެޔޮޢަމަލެއް ކުރުމުން މީސްތަކުން އެކަމާމެދު ޘަނާ ކިޔުމާ ބެހޭގޮތުން ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އާ ސުވާލުދެންނެވުނެވެ. ފަހެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

((تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِن)) [رواه مسلم]

މާނައީ: “އެއީ މިދުނިޔެ މަތީގައި މުއުމިނު އަޅާއަށްވާ އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރެވެ.”

މަތިވެރި އަޚުލާޤު

ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ ސަބަބުން ހިތްތައް ލެނބިގެންދެއެވެ.

އިޚްލާޞްތެރިކަމުގެ އަޘަރު

ޢަމަލުތައްއަދާކުރުމުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަން އިތުރުވެ ހަމައެކަނި ﷲ އަށްޓަކައި އެކަންކަން އަދާކުރާނަމަ އެކަންކުރާމީހަކުވާހުށީ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަތަކުގައެވެ.

ޢަމަލުމަދުވިޔަސް ޢަމަލުގައި އިޚްލާޞްތެރިވުމުން ބަރަކާތްލެއްވޭނެ

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޞާލިޙު ޢަމަލެއް އަޅަކުކޮށްފިނަމަ އެއީ ކިތަންމެ ކުޑަކަމެއްކަމުގައިވިޔަސް ﷲ ތަޢާލާ އެކަމެއް ޤަބޫލުކުރައްވައި ގިނަގުނަކޮށްދެއްވާނެއެވެ.