[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ﷲ އަށްޓަކައި އަހަރެން އަދާކުރަންވީ ކޮން ޢަމަލުތަކެއް؟

ބައެއް މީހުން ހީކުރާ ގޮތުގައި އިޚްލާޞްތެރިވާން ޖެހެނީ ހަމައެކަނި ނަމާދުގައާއި ޤުރުއާން ކިޔަވާއިރާ އަދި ދީނަށް ދަޢުވަތުދިނުމާއި ހޭދަކުރުންފަދަ ބޭރުފުށުން ފެންނަ އަޅުކަންތައް އަދާކުރާއިރުކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ރަނގަޅު ހިޔެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ އަޅުކަމެއް

އިސްލާމްދީނުގައި ވާޖިބުވެގެންވަނީ އިޚްލާޞްތެރިވުމާއެކު ޢަމަލުތައް އިތުރުކުރުން

އިސްލާމްދީނުގައި ހަމައެކަނި ބަލާމިންގަނޑަކީ ޢަމަލުތައް އިތުރުކުރުމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ވާޖިބުވެގެންވަނީ ﷲ އަށްޓަކައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު، ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ސުންނަތާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް ޢަމަލުތައްކުރުމެވެ.

އަހަންނަކީ ބާއްޖަވެރިއެއްކަން ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެތް؟

ޙައްޤުގޮތުގައި ބާއްޖެރިވެއްޖެމީހެއްގެ ކިބައިގައި ތިން ކަމެއް ހުންނާނެއެވެ. އެއީ: ނިޢުމަތެއް ލިބުމުން ޝުކުރުކުރުމާއި މުޞީބާތެއް ޖެހުމުން ކެތްތެރިވުމާ އަދި ފާފައެއްކުރެވުމުން ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދިދެންނެވުމެވެ.

ބާއްޖަވެރިކަމުގެ މަގު

ﷲ އަށް ކިޔަމަން ނުވެ ބާއްޖަވެރިކަން ޙާޞިލުކުރެވޭނެ އެއްވެސް މަގެއް ނުވެއެވެ. ގިނައިން ހެޔޮޢަމަލުކޮށް، ފާފަތަކާއި ކުށްތަކުން ދުރުހެލިވެއްޖެމީހަކު އުޅޭނީ ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމެކެވެ. އަދި އޭނާ ވާހުށީ އޭނާގެ ރައްބާ ކުއްތަންވެގެންނެވެ.

ބާއްޖަވެރިކަން

ބާއްޖަވެރިކަމަކީ ހުވަފެނުގެ ބަގީޗާއެވެ.

ވަޢުދާ ޚިލާފުވުން

ވަޢުދަށް ވަފާތެރިވުމަކީ މުރޫއަތްތެރިކަމުގެ އަހުލުވެރިންގެ ޞިފައެކެވެ. އަދި އެއާ ޚިލާފުވުމަކީ މީހާގެ ފިރިހެންވަންތަކަމުގެ ފުރިހަމަކަމަށްވެސް އައިބުކިޔޭކަމެކެވެ.

މަރުހަނދާންކުރުމާއި ޤަބުރުސްތާނުތަކަށް ޒިޔާރާތްކުރުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ކޮންމެ ރެއަކާއިދުވާލު ތަކުރާރުކޮށް މަރު ހަނދާންކޮށް، އެކަން ހިތްމައްޗަށް ގެނެއުމަކީ ބުއްދިވެރިންގެ މައްޗަށްވާ ކަމެކެވެ. އެއީ އޭނާގެ އެދުންތައް

އަހަންނަށް ބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭނީ ކޮންތާކުން؟

ބައެއް މީހުން ހީކުރަނީ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭނީ މުދަލުންނާއި މުއްސަނދިކަމުންކަމަށެވެ. އަދި ބައެއްމީހުންނަށް ހީވެފައިވަނީ އެކަންވަނީ ޖާހާއި މަންޞިބުގައިކަމަށެވެ.

ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކުރުކޮށް މުންކަރާތްތައް ނަހީކުރާމީހާގެ ދަރަޖަ

އެންމެ ޤަދަރުވެރިވިމީހަކީ އަދި އެންމެ ޝަރަފުވެރިމީހަކީ އެމީހެއްގެ ނަފްސު އިޞްލާޙުކޮށް ދެންފަހެ އެހެންމީހުން އިޞްލާހުކޮށް ހެޔޮކަންތައްފޯރުކޮށްދީއުޅޭ މީހާއެވެ.

ވަގުތަށް ރައްކާތެރިވުން

ދުވަސްތަކަކީ ޢުމުރުގެ ބައެކެވެ. އަދި ކަޑައްތުކުރަމުންދާ މަގުގެ މަރުޙަލާތަކެކެވެ. ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހެއް ފަނާވެގެންދެއެވެ. ދުވަސްތައް ވޭތުވަމުންދާވަރަކަށް ޢުމުރުތައް ހުސްވެއެވެ.

ޢިލްމުވެރިންނަށް އިޙްތިރާމްކުރުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. އަޅުތަކުންނަށްވާ ބައްތިތަކަކީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ. އަދި ރަށުގެ ފާހަގަތަކަކީވެސް އެއީއެވެ. އަދި އުންމަތް ނަގަހައްޓާބަޔަކީވެސް އެއީއެވެ. ސަލްމާން އަލްފާރިސީ رضي

މަލާމާތްކުރާމީހުންގެ މައްޗަށް ކެތްތެރިވުން

ހިދާޔަތަކީ ދީލަތިވަންތަ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުންވާ ދެއްވުމެކެވެ. އެއީ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ. މިދުނިޔެވީ ޙަޔާތުގައި ﷲ ތަޢާލާ ލައްވާފައިވާ ސުންނަތަކީ މިދީނުގައި ގަދައަށް ހިފަހައްޓައިފިމީހަކު އިމްތިޙާނުކުރެއްވުމެވެ.

ބާއްޖަވެރިކަމުން މަޙްރޫމުވެފައިވާ މީހާ

އަބާއްޖަވެރިވަނީ ހަވާނަފްސަށްތަބާވެ، އަދި ފާފަތަކާއި ނުބައިކަންކަމަށް އަރައިގަތުމުންނެވެ. ދުނިޔަވީ ލައްޛަތުތަކުގެ ތެރެއިން ޙަރާމްކަންތައް ވަށާލެވިފައިވަނީ ގެއްލުމުންނެވެ. އެއީ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައިވެސް އަބާއްޖަވެރިވުމުގެ ސަބަބެކެވެ

ދީނީ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމުގައި ބުރަތަކެއް ވޭތަ؟

(ދީނީ) ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަކީ ބުރަކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގައި ލައްޛަތާއި އުފާވެރިކަންވެއެވެ. ވަރުބަލިކަމާއި ބުރަކަމުގެ ފާލަމެއް ހުރަސްކޮށްގެންމެނުވީ (ދީނީ) ޢިލްމެއް ޙާޞިލެއްނުވާނެއެވެ.

އަޅުކަންކުރުން ގިނަކުރުން

ޢިލްމުގެ މޭވާއަކީ ޢަމަލުކުރުމެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ލައްޛަތު ލިބޭނީ ހެޔޮޢަމަލުތައް އިތުރުކުރުމުންނެވެ. އަދި އިޚްލާޞްތެރިކަމުގެ ޢަލާމާތަކީ ﷲއަށް ކިޔަމަންގަތުން އިތުރުކުރުމެވެ.

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ﷲ އަށްޓަކައި އަހަރެން އަދާކުރަންވީ ކޮން ޢަމަލުތަކެއް؟

ބައެއް މީހުން ހީކުރާ ގޮތުގައި އިޚްލާޞްތެރިވާން ޖެހެނީ ހަމައެކަނި ނަމާދުގައާއި ޤުރުއާން ކިޔަވާއިރާ އަދި ދީނަށް ދަޢުވަތުދިނުމާއި ހޭދަކުރުންފަދަ ބޭރުފުށުން ފެންނަ އަޅުކަންތައް އަދާކުރާއިރުކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ރަނގަޅު ހިޔެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ އަޅުކަމެއް

އިސްލާމްދީނުގައި ވާޖިބުވެގެންވަނީ އިޚްލާޞްތެރިވުމާއެކު ޢަމަލުތައް އިތުރުކުރުން

އިސްލާމްދީނުގައި ހަމައެކަނި ބަލާމިންގަނޑަކީ ޢަމަލުތައް އިތުރުކުރުމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ވާޖިބުވެގެންވަނީ ﷲ އަށްޓަކައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު، ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ސުންނަތާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް ޢަމަލުތައްކުރުމެވެ.

އަހަންނަކީ ބާއްޖަވެރިއެއްކަން ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެތް؟

ޙައްޤުގޮތުގައި ބާއްޖެރިވެއްޖެމީހެއްގެ ކިބައިގައި ތިން ކަމެއް ހުންނާނެއެވެ. އެއީ: ނިޢުމަތެއް ލިބުމުން ޝުކުރުކުރުމާއި މުޞީބާތެއް ޖެހުމުން ކެތްތެރިވުމާ އަދި ފާފައެއްކުރެވުމުން ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދިދެންނެވުމެވެ.

ބާއްޖަވެރިކަމުގެ މަގު

ﷲ އަށް ކިޔަމަން ނުވެ ބާއްޖަވެރިކަން ޙާޞިލުކުރެވޭނެ އެއްވެސް މަގެއް ނުވެއެވެ. ގިނައިން ހެޔޮޢަމަލުކޮށް، ފާފަތަކާއި ކުށްތަކުން ދުރުހެލިވެއްޖެމީހަކު އުޅޭނީ ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމެކެވެ. އަދި އޭނާ ވާހުށީ އޭނާގެ ރައްބާ ކުއްތަންވެގެންނެވެ.

ބާއްޖަވެރިކަން

ބާއްޖަވެރިކަމަކީ ހުވަފެނުގެ ބަގީޗާއެވެ.

ވަޢުދާ ޚިލާފުވުން

ވަޢުދަށް ވަފާތެރިވުމަކީ މުރޫއަތްތެރިކަމުގެ އަހުލުވެރިންގެ ޞިފައެކެވެ. އަދި އެއާ ޚިލާފުވުމަކީ މީހާގެ ފިރިހެންވަންތަކަމުގެ ފުރިހަމަކަމަށްވެސް އައިބުކިޔޭކަމެކެވެ.

މަރުހަނދާންކުރުމާއި ޤަބުރުސްތާނުތަކަށް ޒިޔާރާތްކުރުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ކޮންމެ ރެއަކާއިދުވާލު ތަކުރާރުކޮށް މަރު ހަނދާންކޮށް، އެކަން ހިތްމައްޗަށް ގެނެއުމަކީ ބުއްދިވެރިންގެ މައްޗަށްވާ ކަމެކެވެ. އެއީ އޭނާގެ އެދުންތައް

އަހަންނަށް ބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭނީ ކޮންތާކުން؟

ބައެއް މީހުން ހީކުރަނީ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭނީ މުދަލުންނާއި މުއްސަނދިކަމުންކަމަށެވެ. އަދި ބައެއްމީހުންނަށް ހީވެފައިވަނީ އެކަންވަނީ ޖާހާއި މަންޞިބުގައިކަމަށެވެ.

ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކުރުކޮށް މުންކަރާތްތައް ނަހީކުރާމީހާގެ ދަރަޖަ

އެންމެ ޤަދަރުވެރިވިމީހަކީ އަދި އެންމެ ޝަރަފުވެރިމީހަކީ އެމީހެއްގެ ނަފްސު އިޞްލާޙުކޮށް ދެންފަހެ އެހެންމީހުން އިޞްލާހުކޮށް ހެޔޮކަންތައްފޯރުކޮށްދީއުޅޭ މީހާއެވެ.

ވަގުތަށް ރައްކާތެރިވުން

ދުވަސްތަކަކީ ޢުމުރުގެ ބައެކެވެ. އަދި ކަޑައްތުކުރަމުންދާ މަގުގެ މަރުޙަލާތަކެކެވެ. ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހެއް ފަނާވެގެންދެއެވެ. ދުވަސްތައް ވޭތުވަމުންދާވަރަކަށް ޢުމުރުތައް ހުސްވެއެވެ.

ޢިލްމުވެރިންނަށް އިޙްތިރާމްކުރުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. އަޅުތަކުންނަށްވާ ބައްތިތަކަކީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ. އަދި ރަށުގެ ފާހަގަތަކަކީވެސް އެއީއެވެ. އަދި އުންމަތް ނަގަހައްޓާބަޔަކީވެސް އެއީއެވެ. ސަލްމާން އަލްފާރިސީ رضي

މަލާމާތްކުރާމީހުންގެ މައްޗަށް ކެތްތެރިވުން

ހިދާޔަތަކީ ދީލަތިވަންތަ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުންވާ ދެއްވުމެކެވެ. އެއީ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ. މިދުނިޔެވީ ޙަޔާތުގައި ﷲ ތަޢާލާ ލައްވާފައިވާ ސުންނަތަކީ މިދީނުގައި ގަދައަށް ހިފަހައްޓައިފިމީހަކު އިމްތިޙާނުކުރެއްވުމެވެ.

ބާއްޖަވެރިކަމުން މަޙްރޫމުވެފައިވާ މީހާ

އަބާއްޖަވެރިވަނީ ހަވާނަފްސަށްތަބާވެ، އަދި ފާފަތަކާއި ނުބައިކަންކަމަށް އަރައިގަތުމުންނެވެ. ދުނިޔަވީ ލައްޛަތުތަކުގެ ތެރެއިން ޙަރާމްކަންތައް ވަށާލެވިފައިވަނީ ގެއްލުމުންނެވެ. އެއީ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައިވެސް އަބާއްޖަވެރިވުމުގެ ސަބަބެކެވެ

ދީނީ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމުގައި ބުރަތަކެއް ވޭތަ؟

(ދީނީ) ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަކީ ބުރަކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގައި ލައްޛަތާއި އުފާވެރިކަންވެއެވެ. ވަރުބަލިކަމާއި ބުރަކަމުގެ ފާލަމެއް ހުރަސްކޮށްގެންމެނުވީ (ދީނީ) ޢިލްމެއް ޙާޞިލެއްނުވާނެއެވެ.

އަޅުކަންކުރުން ގިނަކުރުން

ޢިލްމުގެ މޭވާއަކީ ޢަމަލުކުރުމެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ލައްޛަތު ލިބޭނީ ހެޔޮޢަމަލުތައް އިތުރުކުރުމުންނެވެ. އަދި އިޚްލާޞްތެރިކަމުގެ ޢަލާމާތަކީ ﷲއަށް ކިޔަމަންގަތުން އިތުރުކުރުމެވެ.