[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު (ފޮތް)

މިއީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިއެއްކަމުގައިވާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަލްމުނައްޖިދު حفظه الله ގެ ރިސާލާއެއްކަމަށްވާ (أريد أن أتوب ولكن…) ގެ ތަރުޖަމާއެވެ.

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 14

އަހަރެން ޔަތީމު ކުއްޖެއްގެ މުދާނަހަމަ ގޮތުގައި އަތުލައި، އޭގެން ވިޔަފާރިއެއް ފެށީމެވެ. އެމުދާ އެތައް ގުނައަކުން އިތުރުވެ ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް އަހަންނަށްވިއެވެ.

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 13

ތައުބާވުމާއިގުޅޭ މުހިއްމު ފަތުވާތައް ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. “އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު ތައުބާވުމާބެހޭ ޙުކުމުތައް އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. އަދި އަހަރެންގެ ސިކުނޑީގައި ބައިވަރު ސުވާލުތައްވެއެވެ. ފާފަތަކުން ފުރިހަމައަށް ތައުބާވުމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. އަދި އަހަރެން އިހުމާލުވެފައުވާ

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 12

އަހަރެން އިޢުތިރާފުވާންވީތަ؟ ސުވާލުކުރިމީހަކު ހިތާމަވެރި އަޑަކުން އެހިއެވެ. “އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު އަހަރެން ކޮށްފައިވާ ފާފަތަކަށް އިޢުތިރާފުވުން އަހަރެންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވޭ ހެއްޔެވެ؟ ކޯޓުގައި ޤާޟީގެ ކުރިމަތީގައި އަހަރެން ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކަންތައްތައް

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 11

ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. “އަހަރެން ބައިވަރު ފާފަތައް ކުރީމެވެ. އަދި ﷲ ތަޢާލާއަށް ތައުބާވީމެވެ. އެކަމަކު އެފާފަތަކުގެ ސަބަބުން އަހަންނަށް އުނދަގޫވެއެވެ.

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 10

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު އަހަރެންގެ ދުވަސްވީ ރައްޓެހިން އަހަރެންނަށް ބިރުދައްކައެވެ. މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި އަހަރެން ފަޟީޙަތްކޮށް އަހަރެންގެ ސިއްރުތައް ހާމަކުރާނެކަމުގައި އެމީހުން ބުނެއެވެ.

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 9

ނުބައިމީހުން އަހަރެންނާ ދިމާކުރަނީ ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. “އަހަރެންގެ އެކުވެރިންގެ ތެރެއިން ނުބައިމީހުން އަހަރެން ކޮންމެ ތަނަކަށް ދިޔަޔަސް އަހަރެންގެ ފަހަތުން އަންނަނީއެވެ. އެމީހުންނަށް އަހަންނަށް ބަދަލެއް އައިކަން އެނގުމުން، އަހަންނާ ދެކޮޅުވެ އިދިކީލިވެއްޖެއެވެ. އަދި

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 8

ފާފައެއް ކުރެވުމުން އަހަރެން ކަންތައްކުރަންޖެހޭނީ ކިހިނެތް؟ ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. “އަހަންނަށް ފާފައެއް ކުރެވުމުން ވަޤުތުން ތައުބާވާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ އަދި ފާފާކުރެވުމުން ލަސްނުކޮށް އަހަރެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ވޭހެއްޔެވެ؟” ފަހެ ޖަވާބަކީ: ފާފައެއްކުރެވުމަށްފަހު ކުރުން

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 7

ގިނަ ފާޙިޝްކަންތައްތަކެއް ފުއްސަވާދެއްވުމަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށް ދަތިކަމެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރާ މީހުންނަށްޓަކައި މިޙަދީޘް މިތާނގައި ގެނެސްދޭނަމެވެ.

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 6

ﷲ ތަޢާލާ އަހަންނަށް ފާފަ ފުއްސަވާދެއްވާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. “އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު އަހަރެން ކޮށްފައިވާ ފާފަތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. އަހަންނަށް އަރައިގަނެވިފައިނުވާ ވައްތަރެއްގެ ފާޙިޝްކަމެއް ނުވެއެވެ. ތިބާ ޚިޔާލަށް

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 5

ތައުބާވުމުން ކުރިންވެދިޔަ ހުރިހާކަމެއް ފޮހެލާ މީހަކު ބުނެފާއެވެ: “އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު އަހަރެން ތައުބާވެއްޖެނަމަ ﷲ ތަޢާލާ އަހަރެންނަށް ފުއްސަވައިދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންދޭނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންވެސް ތެދުމަގުގައި ޘާބިތުވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު އަހަރެންނަށް ފަސްޖެހެވެނީއެވެ.

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 4

މަތިވެރި ތައުބާއެއް މިތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޛިކުރުކޮށްލާނީ މިއުންމަތުގެ ކުރިއަރައަރައިގެންދިޔަ ޖީލު ތައުބާވިގޮތުގެ މިޘާލެކެވެ. އެއީ ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم ގެ އަޞްޙާބުންނެވެ. عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه: أَنَّ مَاعِزَ

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 3

ތައުބާގެ ޝަރުޠުތަކާއި އެކަން ފުރިހަމަކުރާ ކަންތައްތައް “ތައުބާ” މިކަލިމައަކީ ވަރަށް މަތިވެރި ކަލިމައެކެވެ. އަދި މިކަލިމާގައި ވަރަށް ފުން މާނަތަކެއް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އެއީ ގިނަމީހުން ހީކުރާގޮތަށް ދުލުން ބަސްތަކެއް ބޭރުކޮށްލުމަށްފަހު ދެންއަނެއްކާވެސް ފާފައާއިގެން ކުރިއަށް

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 2

ފާފަތަކާއިމެދު ލުއިގޮތަކަށް ދެކުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ މުޤައްދިމާ ދަންނާށެވެ. – އަޅުގަނޑަށާއި ތިބާއަށް ﷲ ތަޢާލާ ރަޙްމަތްލައްވާށިއެވެ.- ހަމަކަށަވަރުން ﷲ عز وجل އަޅުތަކުންނަށް އަމުރުކުރައްވަނީ އިޚްލާޞްރެތިކަމާއެކު ތައުބާވުމަށެވެ. އަދި އެއީ ވާޖިބެކެވެ. ފަހެ އެކަލާނގެ

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 1

މުތަރުޖިމުގެ ބަސް މިއީ ސުޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިއެއްކަމަށްވާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަލްމުނައްޖިދު حفظه الله ގެ ރިސާލާއެއްކަމަށްވާ (أريد أن أتوب ولكن…) ގެ ތަރުޖަމާއެވެ. އިސްލާމްދީނަށް ގިނަ ބަޔަކު ރުޖޫޢަވާން

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު (ފޮތް)

މިއީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިއެއްކަމުގައިވާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަލްމުނައްޖިދު حفظه الله ގެ ރިސާލާއެއްކަމަށްވާ (أريد أن أتوب ولكن…) ގެ ތަރުޖަމާއެވެ.

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 14

އަހަރެން ޔަތީމު ކުއްޖެއްގެ މުދާނަހަމަ ގޮތުގައި އަތުލައި، އޭގެން ވިޔަފާރިއެއް ފެށީމެވެ. އެމުދާ އެތައް ގުނައަކުން އިތުރުވެ ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް އަހަންނަށްވިއެވެ.

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 13

ތައުބާވުމާއިގުޅޭ މުހިއްމު ފަތުވާތައް ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. “އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު ތައުބާވުމާބެހޭ ޙުކުމުތައް އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. އަދި އަހަރެންގެ ސިކުނޑީގައި ބައިވަރު ސުވާލުތައްވެއެވެ. ފާފަތަކުން ފުރިހަމައަށް ތައުބާވުމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. އަދި އަހަރެން އިހުމާލުވެފައުވާ

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 12

އަހަރެން އިޢުތިރާފުވާންވީތަ؟ ސުވާލުކުރިމީހަކު ހިތާމަވެރި އަޑަކުން އެހިއެވެ. “އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު އަހަރެން ކޮށްފައިވާ ފާފަތަކަށް އިޢުތިރާފުވުން އަހަރެންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވޭ ހެއްޔެވެ؟ ކޯޓުގައި ޤާޟީގެ ކުރިމަތީގައި އަހަރެން ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކަންތައްތައް

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 11

ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. “އަހަރެން ބައިވަރު ފާފަތައް ކުރީމެވެ. އަދި ﷲ ތަޢާލާއަށް ތައުބާވީމެވެ. އެކަމަކު އެފާފަތަކުގެ ސަބަބުން އަހަންނަށް އުނދަގޫވެއެވެ.

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 10

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު އަހަރެންގެ ދުވަސްވީ ރައްޓެހިން އަހަރެންނަށް ބިރުދައްކައެވެ. މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި އަހަރެން ފަޟީޙަތްކޮށް އަހަރެންގެ ސިއްރުތައް ހާމަކުރާނެކަމުގައި އެމީހުން ބުނެއެވެ.

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 9

ނުބައިމީހުން އަހަރެންނާ ދިމާކުރަނީ ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. “އަހަރެންގެ އެކުވެރިންގެ ތެރެއިން ނުބައިމީހުން އަހަރެން ކޮންމެ ތަނަކަށް ދިޔަޔަސް އަހަރެންގެ ފަހަތުން އަންނަނީއެވެ. އެމީހުންނަށް އަހަންނަށް ބަދަލެއް އައިކަން އެނގުމުން، އަހަންނާ ދެކޮޅުވެ އިދިކީލިވެއްޖެއެވެ. އަދި

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 8

ފާފައެއް ކުރެވުމުން އަހަރެން ކަންތައްކުރަންޖެހޭނީ ކިހިނެތް؟ ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. “އަހަންނަށް ފާފައެއް ކުރެވުމުން ވަޤުތުން ތައުބާވާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ އަދި ފާފާކުރެވުމުން ލަސްނުކޮށް އަހަރެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ވޭހެއްޔެވެ؟” ފަހެ ޖަވާބަކީ: ފާފައެއްކުރެވުމަށްފަހު ކުރުން

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 7

ގިނަ ފާޙިޝްކަންތައްތަކެއް ފުއްސަވާދެއްވުމަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށް ދަތިކަމެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރާ މީހުންނަށްޓަކައި މިޙަދީޘް މިތާނގައި ގެނެސްދޭނަމެވެ.

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 6

ﷲ ތަޢާލާ އަހަންނަށް ފާފަ ފުއްސަވާދެއްވާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. “އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު އަހަރެން ކޮށްފައިވާ ފާފަތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. އަހަންނަށް އަރައިގަނެވިފައިނުވާ ވައްތަރެއްގެ ފާޙިޝްކަމެއް ނުވެއެވެ. ތިބާ ޚިޔާލަށް

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 5

ތައުބާވުމުން ކުރިންވެދިޔަ ހުރިހާކަމެއް ފޮހެލާ މީހަކު ބުނެފާއެވެ: “އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު އަހަރެން ތައުބާވެއްޖެނަމަ ﷲ ތަޢާލާ އަހަރެންނަށް ފުއްސަވައިދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންދޭނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންވެސް ތެދުމަގުގައި ޘާބިތުވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު އަހަރެންނަށް ފަސްޖެހެވެނީއެވެ.

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 4

މަތިވެރި ތައުބާއެއް މިތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޛިކުރުކޮށްލާނީ މިއުންމަތުގެ ކުރިއަރައަރައިގެންދިޔަ ޖީލު ތައުބާވިގޮތުގެ މިޘާލެކެވެ. އެއީ ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم ގެ އަޞްޙާބުންނެވެ. عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه: أَنَّ مَاعِزَ

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 3

ތައުބާގެ ޝަރުޠުތަކާއި އެކަން ފުރިހަމަކުރާ ކަންތައްތައް “ތައުބާ” މިކަލިމައަކީ ވަރަށް މަތިވެރި ކަލިމައެކެވެ. އަދި މިކަލިމާގައި ވަރަށް ފުން މާނަތަކެއް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އެއީ ގިނަމީހުން ހީކުރާގޮތަށް ދުލުން ބަސްތަކެއް ބޭރުކޮށްލުމަށްފަހު ދެންއަނެއްކާވެސް ފާފައާއިގެން ކުރިއަށް

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 2

ފާފަތަކާއިމެދު ލުއިގޮތަކަށް ދެކުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ މުޤައްދިމާ ދަންނާށެވެ. – އަޅުގަނޑަށާއި ތިބާއަށް ﷲ ތަޢާލާ ރަޙްމަތްލައްވާށިއެވެ.- ހަމަކަށަވަރުން ﷲ عز وجل އަޅުތަކުންނަށް އަމުރުކުރައްވަނީ އިޚްލާޞްރެތިކަމާއެކު ތައުބާވުމަށެވެ. އަދި އެއީ ވާޖިބެކެވެ. ފަހެ އެކަލާނގެ

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 1

މުތަރުޖިމުގެ ބަސް މިއީ ސުޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިއެއްކަމަށްވާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަލްމުނައްޖިދު حفظه الله ގެ ރިސާލާއެއްކަމަށްވާ (أريد أن أتوب ولكن…) ގެ ތަރުޖަމާއެވެ. އިސްލާމްދީނަށް ގިނަ ބަޔަކު ރުޖޫޢަވާން