[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

مادة التوحيد ١ (ފޮތް)

މިފޮތަކީ ފުރަތަމަ 26 ފެބްރުއަރީ 2012 ގައި މިސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ފޮތެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު މިފޮތް މުރާޖާކުރެވިފައިވާތީ އަލުން ޝާއިޢުކުރީއެވެ.

مادة التوحيد ١ (ޖަވާބުތައް)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ﷲ ތަޢާލާގެ ވާގިފުޅާއިއެކު مادة التوحيد ١ ގެ ފިލާވަޅުތައް މިވަނީ ނިމިފައެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ އުނގަންނަވައިދެއްވާ ބޭފުޅުންނަށް ފަސޭހައަކަށްޓަކައި، مادة

مادة التوحيد ١ (10 ވަނަ ފިލާވަޅު-ފަހު ފިލާވަޅު)

ކީރިތި ޤުރުއާން الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين މި ފިލާވަޅުގައިވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ކޮބާކަމެވެ. ************************************************** ދިހަވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ: ލިންކު مادة التوحيدގެ

مادة التوحيد ١ (9 ވަނަ ފިލާވަޅު)

އަހަރެންގެ ނަބިއްޔަކީ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين މި ފިލާވަޅުގައިވަނީ އަހަރެމެންގެ ނަބިއްޔަކީ ކޮބާކަމެވެ. ************************************************** 9

مادة التوحيد ١ (8 ވަނަ ފިލާވަޅު)

އަހަރެންގެ ދީނަކީ އިސްލާމް ދީން الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين މި ފިލާވަޅުގައިވަނީ އިސްލާމްދީނަކީ ކޮބާކަމެވެ. ************************************************** 8 ވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ: ލިންކު

مادة التوحيد ١ (7 ވަނަ ފިލާވަޅު)

އަހަރެން  އަޅުކަން ކުރަނީ  ހަމައެކަނި ﷲ އަށް.  އެއީ އަހަރެންގެ  ރައްބު. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين މި ފިލާވަޅުގައިވަނީ އަހަރެމެން އަޅުކަންކުރާ ރައްބަކި

مادة التوحيد ١ (6 ވަނަ ފިލާވަޅު)

الله އަކީ  الرَّزَّاقُ (ﷲ އަކީ ގިނަގިނައިން ރިޒްޤުދެއްވާ ފަރާތް) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين މި ފިލާވަޅު ބިނާވެގެންވަނީ ﷲ ދެއްވާ ރިޒްޤުތަކުގެ

مادة التوحيد ١ (5 ވަނަ ފިލާވަޅު)

ﷲ ހެއްދެވި ތަކެތީގައިވާ އެކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ޢަޖައިބުތައް الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين މި ފިލާވަޅު ބިނާވެގެންވަނީ ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ މައްޗަށެވެ. ************************************************** 5

مادة التوحيد ٦ (ف 2 ، د 11 – ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ ކަންތައްތައް)

ﷲ ތަޢާލާ، ޤިޔާމަތްވުމުން، މަރުވެފައިވާ މީސްތަކުން އަލުން ދިރުއްވާނެއެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ކުރިން އުޅުން މީސްތަކުންނާއި އެންމެ ފަހުން އުޅުނު މީސްތަކުންވެސް މެއެވެ.

مادة التوحيد ١ (ފޮތް)

މިފޮތަކީ ފުރަތަމަ 26 ފެބްރުއަރީ 2012 ގައި މިސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ފޮތެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު މިފޮތް މުރާޖާކުރެވިފައިވާތީ އަލުން ޝާއިޢުކުރީއެވެ.

مادة التوحيد ١ (ޖަވާބުތައް)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ﷲ ތަޢާލާގެ ވާގިފުޅާއިއެކު مادة التوحيد ١ ގެ ފިލާވަޅުތައް މިވަނީ ނިމިފައެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ އުނގަންނަވައިދެއްވާ ބޭފުޅުންނަށް ފަސޭހައަކަށްޓަކައި، مادة

مادة التوحيد ١ (10 ވަނަ ފިލާވަޅު-ފަހު ފިލާވަޅު)

ކީރިތި ޤުރުއާން الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين މި ފިލާވަޅުގައިވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ކޮބާކަމެވެ. ************************************************** ދިހަވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ: ލިންކު مادة التوحيدގެ

مادة التوحيد ١ (9 ވަނަ ފިލާވަޅު)

އަހަރެންގެ ނަބިއްޔަކީ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين މި ފިލާވަޅުގައިވަނީ އަހަރެމެންގެ ނަބިއްޔަކީ ކޮބާކަމެވެ. ************************************************** 9

مادة التوحيد ١ (8 ވަނަ ފިލާވަޅު)

އަހަރެންގެ ދީނަކީ އިސްލާމް ދީން الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين މި ފިލާވަޅުގައިވަނީ އިސްލާމްދީނަކީ ކޮބާކަމެވެ. ************************************************** 8 ވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ: ލިންކު

مادة التوحيد ١ (7 ވަނަ ފިލާވަޅު)

އަހަރެން  އަޅުކަން ކުރަނީ  ހަމައެކަނި ﷲ އަށް.  އެއީ އަހަރެންގެ  ރައްބު. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين މި ފިލާވަޅުގައިވަނީ އަހަރެމެން އަޅުކަންކުރާ ރައްބަކި

مادة التوحيد ١ (6 ވަނަ ފިލާވަޅު)

الله އަކީ  الرَّزَّاقُ (ﷲ އަކީ ގިނަގިނައިން ރިޒްޤުދެއްވާ ފަރާތް) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين މި ފިލާވަޅު ބިނާވެގެންވަނީ ﷲ ދެއްވާ ރިޒްޤުތަކުގެ

مادة التوحيد ١ (5 ވަނަ ފިލާވަޅު)

ﷲ ހެއްދެވި ތަކެތީގައިވާ އެކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ޢަޖައިބުތައް الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين މި ފިލާވަޅު ބިނާވެގެންވަނީ ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ މައްޗަށެވެ. ************************************************** 5

مادة التوحيد ٦ (ف 2 ، د 11 – ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ ކަންތައްތައް)

ﷲ ތަޢާލާ، ޤިޔާމަތްވުމުން، މަރުވެފައިވާ މީސްތަކުން އަލުން ދިރުއްވާނެއެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ކުރިން އުޅުން މީސްތަކުންނާއި އެންމެ ފަހުން އުޅުނު މީސްތަކުންވެސް މެއެވެ.