[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

مادة التوحيد ٦ (ف 1 ، د 4 – ޝަފާޢަތުގެ ވައްތަރުތައް)

ޝަފާޢަތުގެ ވައްތަރުތައް

 

ޝަފާޢަތުގެ ދެވައްތަރެއްވެއެވެ. އެއީ ނަފީކުރެވިގެންވާ ޝަފާޢަތް (ޙަރާމް ޝަފާޢަތް) އަދި ޘާބިތުކުރެވިގެންވާ ޝަފާޢަތެވެ. (ޙަލާލު ޝަފާޢަތެވެ.)

ހ. ނަފީކުރެވިގެންވާ ޝަފާޢަތަކީ: ﷲ ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް އެކަމެއްކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންނުވާ ކަމެއްގައި ﷲ ނޫން ފަރާތަކުން އެދުމެވެ. އެކަމުގެ ދަލީލަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މިބަސްފުޅެވެ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ  وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة 254]

މާނައީ: “އޭ އީމާންވި މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިމަންއިލާހު ދެއްވި ރިޒްޤުން ތިޔަބައިމީހުން ހޭދަކުރާށެވެ! (އެއީ) ދުވަހެއް އައުމުގެ ކުރިންނެވެ. އެދުވަހުގައި ވިޔަފާރިކުރުމެއް ނުވެއެވެ. އަދި ރަޙުމަތްތެރިކަމެއްވެސް ނުވެއެވެ. އަދި ޝަފާޢަތްތެރިކަމެއްވެސް ނުމެވޭމެއެވެ. ކާފިރުންނަކީ ހަމަ އަނިޔާވެރިންނެވެ.”

ށ. ސާބިތުކުރެވިގެންވާ ޝަފާޢަތަކީ: ﷲގެ ޙަޟްރަތުން އެދެވޭ ޝަފާޢަތެވެ. އަދި ޝަފާޢަތްތެރިވާ ފަރާތް އެޝަފާޢަތުގެ ސަބަބުން ކަރާމާތްތެރިކުރެއްވިގެން ވެއެވެ. (މާތްކުރެއްވިގެންވެއެވެ.) އަދި އެމީހަކަށްޓަކައި ޝަފާޢަތްތެރިވެވޭ މީހަކީ އެމީހެއްގެ ބަހާއި ޢަމަލަށް ﷲ ރުއްސަވާވެވޮޑިގެންފައިވާ މީހެކެވެ. އެކަން ހިނގާނީ އެ އިލާހުގެ އިޛުނައަށް ފަހުގައެވެ. ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ.

﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة 255]

މާނައީ: “އެއިލާހުގެ ހަޟުރަތުގައި އެއިލާހުގެ އިޛުނައާ ނުލައި ޝަފާޢަތްތެރިވާނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟”[1]

 

 

ފިލާވަޅުގެ އިރުޝާދުތައް

* ޝަފާޢަތަށް އެދޭމީހާ، އެކަމަށް އެދެން ޖެހޭނީ އެއްވެސް މެދުވެރިއެއްނެތި ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުންނެވެ. މިސާލަކަށް އަންނަނިވި ޢިބާރާތުން އެކަމަށް އެދެވިދާނެއެވެ.

” އޭﷲ! އިބައިލާހުގެ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޝަފާޢަތް މިއަޅާއަށްޓަކައި ލައްވާފާނދޭވެ!”

* ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި ޝަފާޢަތެއް ޞައްޙަވަނީ ދެޝަރުތަކާއެކުގައެވެ.

  1. ޝަފާޢަތްތެރިވެވޭމީހާއާމެދު ﷲ ތަޢާލާ ރުހިވޮޑިގެންވުން
  2. ޝަފާޢަތްތެރިވާމީހާ ޝަފާޢަތްތެރިވުމަށް ﷲ ތަޢާލާ އިޛުނަދެއްވުން

* ބުދުތަކާއި ގަބުރުތަކުގައިވާ މީހުންގެ ކިބައަށް ދުޢާކޮށް، އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން ޝަފާޢަތްދެއްވުން އެދުމަކީ ބާޠިލު ޢަމަލެކެވެ. (އެބަހީ: މިފަދަ މީހުން ޝަފާޢަތަށް އެދެނީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުންނެއް ނޫނެވެ. އެކަމު ޝަފާޢަތަށް އެދި އެބައިމީހުން ދުޢާކުރަނީ ބުދުތަކާއި ގަބުރުތަކުގެ ކިބައިންނެވެ. ދުޢާކުރުމަކީ އަޅުކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ﷲ ނޫން ފަރާތަކަށް މިފަދައިން ދުޢާކުރުމަކީ ޝިރުކުކުރުމެވެ.)

* ﷲ ތަޢާލާ މީހެއްގެ ޝަފާޢަތް ޤަބޫލުކުރައްވައިފިނަމަ އޭގެން ދަލީލުކޮށްދެނީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި ޝަފާޢަތްތެރިމީހާގެ ޤަދަރެވެ. އަދި އެފަދަ ޝަފާޢަތަކީ އޭގެ ސަބަބުން ޝަފާޢަތްވެވުނު މީހާއަށް ފައިދާކުރާނެ އެއްޗެކެވެ.

 

 

 

ސުވާލުތައް

1- ޝަފާޢަތުގެ ވައްތަރުތައް ބަޔާންކުރާށެވެ.

2- ނަފީކުރެވިފައިވާ ޝަފާޢަތް، ދަލީލާއެކު ބަޔާންކުރާށެވެ.

3- ސާބިތުކުރެވިފައިވާ ޝަފާޢަތް، ދަލީލާއެކު ބަޔާންކުރާށެވެ.

4- އަންނަނިވި ހުސްތަން ފުރާށެވެ.

ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި ޝަފާޢަތެއް ޞައްޙަވަނީ ދެޝަރުތަކާއެކުގައެވެ.

– …………………………………. ﷲ ތަޢާލާ ރުހިވޮޑިގެންވުން.

– …………………………………. ﷲ ތަޢާލާ އިޛުނަދެއްވުން.

5- ޤަބުރުތައް ކައިރިއަށް ގޮސް އެމީހުންގެ ކިބައިން ޝަފާޢަތް ދެއްވުން އެދި ދުޢާކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ އެއީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

 

 

= ނުނިމޭ =

_____________________________

[1]   މިއީ القواعد الأربع އިން ނަގާފައިވާ ބައެކެވެ.

 

 

مادة التوحيد ١ (ފޮތް)

مادة التوحيد ٢ (ފޮތް)

مادة التوحيد ٣ (ފޮތް)

مادة التوحيد ٤ (ފޮތް)

مادة التوحيد ٥

مادة التوحيد ٦

ހަތަރު ޤަވާޢިދު – އޯޑިއޯ ޕޮރޮގްރާމް

ހަތަރު ޤަވާޢިދު ފޮތް