[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: ވިތުރީގެ ޤުނޫތުގެ ޝަރަޙަ

މި ފޮތަކީ فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި ދެއްވާފައިވާ ދަރުސެއްގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވާ، ވިތުރީގައި ކިޔުމަށް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ދަސްކޮށްދެއްވި، ޤުނޫތުގެ ޝަރަޙައިގެ މައްޗަށް ޝެއިޚުގެ މުއައްސަސާއިން ތައްޔާރުކޮށް ނެރެފައިވާ “شرح دعاء قنوت الوتر” މިފޮތުގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ.

ވިތުރީގެ ޤުނޫތުގެ ޝަރަޙަ – 8 ( ފަހުބައި)

( تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيتَ ) އެބަހީ: އިބަ އިލާހުއީ އެންމެހާ ހެޔޮކަމުން ފުރިގެންވާ އެކަމުގައި ދާއިމުވެ ވޮޑިގެންވާ، މަތިވެރިވެ ވޮޑިގެންވާ އަޅަމެންގެ ރައްބެވެ. ﷲ ތަޢާލާއީ ބަރަކާތް އެފަރާތަކަށް މިލްކުވެންވާ ބަރަކާތުގެ ވެރިފަރާތެވެ.

ވިތުރީގެ ޤުނޫތުގެ ޝަރަޙަ – 7

އެބަހީ ﷲ ތަޢާލާއަށް ޢަދާވާތްތެރިވާ މީހާ ދަންނާށެވެ! ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެމީހާ ޢިއްޒަތްތެރި ނުވާހުއްޓެވެ.

ވިތުރީގެ ޤުނޫތުގެ ޝަރަޙަ – 6

((إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ))  . މާނަ: ” އިބަ އިލާހު އެހީތެރިވެވޮޑިގެންފި މީހަކު ނިކަމެތި ނުވާހުއްޓެވެ . އަދި އިބައިލާހު އެމީހަކާ ޢަދާވާތްތެރިވެއްޖެމީހާއަށް ގަދަވެނުގަނެވޭ

ވިތުރީގެ ޤުނޫތުގެ ޝަރަޙަ – 5

  (( وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ )) ހެޔޮ ގޮތްތައްވެސް އަދި ނުބައި ގޮތްތައްވެސް ނިޔާ ކުރައްވާ ފަރާތަކީ ﷲ ތަޢާލާއެވެ. އެކަލާންގެ ހެޔޮގޮތް ނިޔާކުރެއްވުމުން، އެ ނިޔާގައި އެކުލެވިގެންވަނީ ހުސް ހެޔޮކަމެވެ.

ވިތުރީގެ ޤުނޫތުގެ ޝަރަޙަ – 4

މި ބަސްފުޅު ((وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ)) މާނައަކީ، އިބަ އިލާހު މި އަޅާއަށް ދެއްވާފައިވާ ތަކެތީގައި ބަރަކާތްލައްވާފާނދެއެވެ. البَرَكَة އަކީ ޘާބިތުވެހުންނަ ގިނަވެގެންވާ ހެޔޮކަމެވެ. ((فِيمَا أَعْطَيْتَ )) އެބަހީ، އިބައިލާހު މިއަޅާއަށް

ވިތުރީގެ ޤުނޫތުގެ ޝަރަޙަ – 3

މި ބަސްފުޅު ((وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ )) މާނައީ މިއަޅާގެ ވަލީކަމުގައި އިބަ އިލާހު، ވޮޑިގަންނަވާފާނދެއެވެ.(އެބަހީ މިއަޅާއަށް ވާގިވެރިވެވޮޑިގަންނަވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވޮޑިގަންނަވާފާނދެއެވެ.) وِلاَيَةގެ ދެވައްތަރެއް ވެއެވެ. އެއީ ޚާއްސަ وِلاَيَة އާއި އާއްމު وِلاَيَة

ވިތުރީގެ ޤުނޫތުގެ ޝަރަޙަ – 2

އެހެންކަމުން ތިބާގެ މައްޗަށްވަނީ، ޖިސްމާނީ ބަލިތަކާއި އަދި ހިތުގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޝަހުވަތްތަކާއި ޝުބުހަތަކުން ( ޝައްކާއި ވަހުމު ) ތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދީ އެފަދަ އެންމެހައި ބަލިތަކަސް ޝިފާދެއްވުމަށް އެދި ﷲ ތަޢާލާއަށް ދެންނެވުމެވެ.

ވިތުރީގެ ޤުނޫތުގެ ޝަރަޙަ – 1

އިމާމު އަހުމަދުގެ مُسْنَدُ ގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ.  ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ކާފަދަރިކަލުން  ޙަސަން ބިން ޢަލީ ރަޞިޔަﷲ ޢަންހުމާ ވިދާޅުވިއެވެ. ވިތުރީގެ ޤުނޫތުގައި މިފަދައިން ކިޔުމަށް ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި

ފޮތް: ވިތުރީގައި ކިޔާ ޤުނޫތު

މިފޮތަކީ އައްޝައިޚް ބަކްރު ބުން ޢަބްދުﷲ އަބޫ ޒައިދު ލިޔުއްވާފައިވާ “دعاء القنوت” މިފޮތުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެކެވެ.

ވިތުރީގައި ކިޔާ ޤުނޫތު 5

ޝަރީޢަތުގައި ވާރިދުވެފައިވާ  ވިތުރީގެ ޤުނޫތުގެ ގޮތުގައި ކުރާ ދުޢާ އަދި އެ ދުޢާއަށް އިތުރުކުރެވޭ ބައިގެ ޤަވާޢިދު

ޤުނޫތުއްނާޒިލާ 4

* ޤުނޫތު ކިޔާއިރު އަތް އުފުލަން ޖެހޭތަ؟
* ޤުނޫތުއްނާޒިލާގައި ކިޔުމަށް ވަކި ޚާއްޞަ ދުޢާއެއް ވޭތަ؟
* ދިގުކޮށް ޤުނޫތު ކިޔުން

ޤުނޫތުއްނާޒިލާ 2

* ބޮޑު މުޞީބާތެއް ކުރިމަތިވުމުން ޤުނޫތު ކިޔުމުގެ ޙުކުމް
* ޤުނޫތުގެ ދުޢާގެ ޙިކުމަތް
* ކޮންމެ މުޞީބާތެއްގައި ޤުނޫތު ކިޔަން ޖެހޭނެތަ؟

ފޮތް: ވިތުރީގެ ޤުނޫތުގެ ޝަރަޙަ

މި ފޮތަކީ فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި ދެއްވާފައިވާ ދަރުސެއްގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވާ، ވިތުރީގައި ކިޔުމަށް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ދަސްކޮށްދެއްވި، ޤުނޫތުގެ ޝަރަޙައިގެ މައްޗަށް ޝެއިޚުގެ މުއައްސަސާއިން ތައްޔާރުކޮށް ނެރެފައިވާ “شرح دعاء قنوت الوتر” މިފޮތުގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ.

ވިތުރީގެ ޤުނޫތުގެ ޝަރަޙަ – 8 ( ފަހުބައި)

( تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيتَ ) އެބަހީ: އިބަ އިލާހުއީ އެންމެހާ ހެޔޮކަމުން ފުރިގެންވާ އެކަމުގައި ދާއިމުވެ ވޮޑިގެންވާ، މަތިވެރިވެ ވޮޑިގެންވާ އަޅަމެންގެ ރައްބެވެ. ﷲ ތަޢާލާއީ ބަރަކާތް އެފަރާތަކަށް މިލްކުވެންވާ ބަރަކާތުގެ ވެރިފަރާތެވެ.

ވިތުރީގެ ޤުނޫތުގެ ޝަރަޙަ – 7

އެބަހީ ﷲ ތަޢާލާއަށް ޢަދާވާތްތެރިވާ މީހާ ދަންނާށެވެ! ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެމީހާ ޢިއްޒަތްތެރި ނުވާހުއްޓެވެ.

ވިތުރީގެ ޤުނޫތުގެ ޝަރަޙަ – 6

((إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ))  . މާނަ: ” އިބަ އިލާހު އެހީތެރިވެވޮޑިގެންފި މީހަކު ނިކަމެތި ނުވާހުއްޓެވެ . އަދި އިބައިލާހު އެމީހަކާ ޢަދާވާތްތެރިވެއްޖެމީހާއަށް ގަދަވެނުގަނެވޭ

ވިތުރީގެ ޤުނޫތުގެ ޝަރަޙަ – 5

  (( وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ )) ހެޔޮ ގޮތްތައްވެސް އަދި ނުބައި ގޮތްތައްވެސް ނިޔާ ކުރައްވާ ފަރާތަކީ ﷲ ތަޢާލާއެވެ. އެކަލާންގެ ހެޔޮގޮތް ނިޔާކުރެއްވުމުން، އެ ނިޔާގައި އެކުލެވިގެންވަނީ ހުސް ހެޔޮކަމެވެ.

ވިތުރީގެ ޤުނޫތުގެ ޝަރަޙަ – 4

މި ބަސްފުޅު ((وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ)) މާނައަކީ، އިބަ އިލާހު މި އަޅާއަށް ދެއްވާފައިވާ ތަކެތީގައި ބަރަކާތްލައްވާފާނދެއެވެ. البَرَكَة އަކީ ޘާބިތުވެހުންނަ ގިނަވެގެންވާ ހެޔޮކަމެވެ. ((فِيمَا أَعْطَيْتَ )) އެބަހީ، އިބައިލާހު މިއަޅާއަށް

ވިތުރީގެ ޤުނޫތުގެ ޝަރަޙަ – 3

މި ބަސްފުޅު ((وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ )) މާނައީ މިއަޅާގެ ވަލީކަމުގައި އިބަ އިލާހު، ވޮޑިގަންނަވާފާނދެއެވެ.(އެބަހީ މިއަޅާއަށް ވާގިވެރިވެވޮޑިގަންނަވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވޮޑިގަންނަވާފާނދެއެވެ.) وِلاَيَةގެ ދެވައްތަރެއް ވެއެވެ. އެއީ ޚާއްސަ وِلاَيَة އާއި އާއްމު وِلاَيَة

ވިތުރީގެ ޤުނޫތުގެ ޝަރަޙަ – 2

އެހެންކަމުން ތިބާގެ މައްޗަށްވަނީ، ޖިސްމާނީ ބަލިތަކާއި އަދި ހިތުގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޝަހުވަތްތަކާއި ޝުބުހަތަކުން ( ޝައްކާއި ވަހުމު ) ތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދީ އެފަދަ އެންމެހައި ބަލިތަކަސް ޝިފާދެއްވުމަށް އެދި ﷲ ތަޢާލާއަށް ދެންނެވުމެވެ.

ވިތުރީގެ ޤުނޫތުގެ ޝަރަޙަ – 1

އިމާމު އަހުމަދުގެ مُسْنَدُ ގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ.  ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ކާފަދަރިކަލުން  ޙަސަން ބިން ޢަލީ ރަޞިޔަﷲ ޢަންހުމާ ވިދާޅުވިއެވެ. ވިތުރީގެ ޤުނޫތުގައި މިފަދައިން ކިޔުމަށް ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި

ފޮތް: ވިތުރީގައި ކިޔާ ޤުނޫތު

މިފޮތަކީ އައްޝައިޚް ބަކްރު ބުން ޢަބްދުﷲ އަބޫ ޒައިދު ލިޔުއްވާފައިވާ “دعاء القنوت” މިފޮތުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެކެވެ.

ވިތުރީގައި ކިޔާ ޤުނޫތު 5

ޝަރީޢަތުގައި ވާރިދުވެފައިވާ  ވިތުރީގެ ޤުނޫތުގެ ގޮތުގައި ކުރާ ދުޢާ އަދި އެ ދުޢާއަށް އިތުރުކުރެވޭ ބައިގެ ޤަވާޢިދު

ޤުނޫތުއްނާޒިލާ 4

* ޤުނޫތު ކިޔާއިރު އަތް އުފުލަން ޖެހޭތަ؟
* ޤުނޫތުއްނާޒިލާގައި ކިޔުމަށް ވަކި ޚާއްޞަ ދުޢާއެއް ވޭތަ؟
* ދިގުކޮށް ޤުނޫތު ކިޔުން

ޤުނޫތުއްނާޒިލާ 2

* ބޮޑު މުޞީބާތެއް ކުރިމަތިވުމުން ޤުނޫތު ކިޔުމުގެ ޙުކުމް
* ޤުނޫތުގެ ދުޢާގެ ޙިކުމަތް
* ކޮންމެ މުޞީބާތެއްގައި ޤުނޫތު ކިޔަން ޖެހޭނެތަ؟