[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަޅުގަނޑު ހައިރާންވަނީ ތިބޭފުޅުން ހައިރާންނުވާތީއެވެ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ. نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا وَقُدْوَتِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  وَأَصْحَابِهِ  وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الِّدْينِ. أَمَّا بَعْدُ

ޖޯރޖް އަކީ އުމުރުން 50 އަހަރު ވެފައިވާ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގެ ވެރިއެކެވެ. އޭނައަކީ ދެއަންހެންކުދިންނާއި ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ބައްޕައެކެވެ. އޭނާގެ މި ކުޑަކުޑަ އާއިލާ ދިރިއުޅެމުން ގެންދަނީ އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަނުގައެވެ.

ޙައްޖުމަސް ކައިރިވުމާއެކު ޖޯރޖްއާއި އޭނާގެ ޢާއިލާގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް މިއަހަރުގެ ޢީދުދުވަހަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށްޓަކާ ލައިވް އިސްލާމީޚަބަރު ޗެނަލްތަކާއި ނޫސްމަޖައްލާތައް ބަލަންފެށިއެވެ. ޖޯރޖް ރޭޑިއޯ ޗެނަލްތައް އަޑުއަހަމުން ދިޔައިރު، ކުދިންގެ މަންމަ ދިޔައީ ޓީވީ ޗެނަލްތައް ބަލަމުންނެވެ. އަދި ކުދީންތައް ދިޔައީ އިސްލާމީ ވެބްސައިޓުތައް ބަލަމުންނެވެ. އިސްލާމީ މުއައްސަސާއެއްގެ ނަމްބަރު އޮތްނަމަ ކިހާރަނގަޅުހޭ އެމީހުންގެ ހާލުގެ ދުލުން ބުނަމުންދާކަހަލައެވެ. މި އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދުދުވަހަކީ ކޮބައިތޯ ސާފުކުރުމަށްޓަކައެވެ.

އެމީހުންގެ މިމަސައްކަތް ނިމުމަކަށްއައީ ޖޯރޖް އަޑުއަހަމުންދިޔަ ރޭޑިއޯ ޗެނަލްއަކުން ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަދުވަހަކީ ކޮބައިކަމާއި މިއަހަރުގެ ޢަރަފާތްދުވަހާއި ޢީދުދުވަހަކީ ކޮންދުވަހެއްކަން އިޢުލާން ކުރުމުންނެވެ. އާއިލާގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް މިލިބުނު ޚަބަރަށްޓަކާ އުފާކޮށް، ތައްޔާރުވާންފެށިއެވެ. ޖޯރޖްވެސް އުޟްޙިޔާކަތިލުމަށްޓަކައި، އޭނާ ރައްކާކޮށްފައިވާ ލާރިކޮޅު ހިފައިގެން ބާޒާރަށް ދިޔައެވެ. އަދި ރޫފަރަނގަޅު ބަކަރިއެއް ގަނެގެން އައެވެ.

އުމުރުން ނުވައަހަރު ފުރުނުތާ މާގިނަދުވަހެއްނުވާ އެމީހުންގެ ހަގު އަންހެންދަރިފުޅު ބުނަމުން ދިޔައެވެ. ‘ބައްޕާ.. އަޟްޙާޢީދު ދުވަހަކީ ހާދައުފާވެރި ދުވަހެކެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އާހެދުންލައި، ޢާއިލާގެ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ޢާއިލީ ގުޅުން ބަދަހިކުރާދުވަހެވެ. އަދި އުޟްޙިޔާ ކަތިލައި އަވަށްޓެރީންނަށް ހަދިޔާކޮށް، ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދޭ ދުވަހެވެ. ބައްޕާ… މިޢީދުދުވަހުން ފެށިގެން އަޅުގަނޑު މޫނުވެސް ނިވާކުރާނަމެވެ. މިހާރު އަޅުގަނޑަކީވެސް ކުޑަކުއްޖެއް ނޫނެވެ.’ އެންމެ ހަގުދަރިފުޅުގެ މިވާހަކަތައް އަޑުއަހަމުން ދިޔައިރު ޢާއިލާގެ ހުރިހާމީހުންގެ މޫނުމަތިންވެސް އުފާވެރިކަމުގެ އަސަރުތައް ފެންނަމުން ދިޔައެވެ.

ޖޯރޖްގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އައިސް ބުންޏެވެ. ‘ބައްޕާ… އުޟްޙިޔާ އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތަށް ދީނީ ވެބްސައިޓުތަކާއި ބްލޮގްތަކުން އަޅުގަނޑު މިއައީ ބަލާފައެވެ. އެ ސައިޓުތަކުގައި އުޟްޙިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަތިލާއެތީގައި ހުންނަންވާ ޝަރުޠުތަކާއި އުޟްޙިޔާ ކަތިލާ މީހާގެ ކިބައިގައި ހުންނަވާ ޝަރުޠުތައްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އުޟްޙިޔާގެ އަދަބުތައްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އުޟްޙިޔާ ކަތިލުމަށްފަހު، ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންނަށް 3/1 ޞަދަޤާތް ކުރުމަށާއި، 3/1 އަވަށްޓެރީންނަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށާއި 3/1 އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭނުމަށް ބެހެއްޓުމަށް އެސައިޓުތަކުގައި އިރުޝާދު ދީފައިވެއެވެ.’

އެންމެފަހުން، އެމީހުން އެދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައިތިބި އަޟްޙާ ޢީދުދުވަސް ޖެހިއްޖެއެވެ. ޖޯރޖް ބާޒާރުން ގަނެގެންއައި ބަކަރި ކަތިލުމުން، ކުދީންގެ މަންމައާއި ކުދީންތައް އެއެއްޗިހި ތިންބަޔަށް ބެހިއެވެ. ޖޯރޖް ފާޚާނާއަށްވަދެ ފެންވަރާ ތައްޔާރުވެގެން ނިކުމެ، ޢާއިލާގެ ހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް، ފައްޅިއަށް ދިއުމަށްޓަކާ ތައްޔާރުވުމަށް ބުންޏެވެ.

ފައްޅި!!!!!!!!!!!! އާއެކެވެ. ތިބޭފުޅުން އިތުރުސުވާލެއް ކުރެއްވުމުގެކުރީން އަޅުގަނޑު މިދެނީ ޖަވާބެވެ. ޖޯރޖް އަކީ ﷲގެ އެއްކައުވަންތަކަން ޤަބޫލުކޮށް މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ރިސާލަތު ތެދުކުރާ މުސްލިމެއް ނޫނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު އޭނައާއި، އޭނާގެ ޢާއިލާގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަކީވެސް ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމަކީ ﷲގެ ދަރިކަލެއް ކަމަށް ބުނަމުންދާ ނަޞާރާ ދީނުގެ ބައެކެވެ. މިހެން ބުނުމުން ތިބޭފުޅުން ހައިރާންވާނެކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގެއެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުގެ މިވާހަކަ ތެދުކުރަން ދަތިވާނެކަންވެސް އެނގެއެވެ. ކީއްވެތޯއެވެ؟ ކާފިރަކު މިފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރިވާހަކަ އަޅުގަނޑު ބުނުމުންނެވެ. ކާފިރަކު މުސްލިމުންގެ ޢީދެއް ފާހަގަކުރި ވާހަކަ ބުނުމުންނެވެ.

ނަމަވެސް މުސްލިމު މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ޢަބްދުﷲއާއި، ޢަބްދުރަޙްމާނާއި، ޚަދީޖާއާއި ޢާއިޝާ، ކާފިރުންގެ ޢީދުތައް ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު ތިބޭފުޅުން ހައިރާނެއް ނުވެއެވެ. ‘ވެލެންޓައިންސްޑޭ’ އާއި ‘ބާރތުޑޭ’ އާއި ‘ނިއުޔާރ’ އާއި ކާފިރުންގެ އެހެނިހެން ޢީދުތައް މުސްލިމުން ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު ތިބޭފުޅުން ހައިރާނެއް ނުވެއެވެ. ނަޞާރާއިންގެ އެންމެބޮޑު އެއް ޢީދު ކަމުގައިވާ ‘ކްރިސްމަސް’  މުސްލިމު މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ފާހަގަ ކުރަމުންދާއިރު ތިބޭފުޅުން ހައިރާނެއް ނުވެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށްވެސް ހިދާޔަތު ދައްކަވާށިއެވެ!

ކާފިރުންގެ ޢީދުތައް ފާހަނގަ ކުރުމަކީ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ޙަރާމްކަމެއްކަމުގައި، އިބްނުލް ޤައްޔިމް ރަޙިމަހުﷲ ‘އަޙްކާމު އަހްލިއްޒިމާ’ ގައި ޢިލްމުވެރިންގެ އިއްތިފާޤު ނަގުލުކުރައްވައި ވިދާޅުވެފަވެއެވެ.