[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މަދީނާގެ މާތްކަން (އަދި އެތާގައި ދިރިއުޅުމާއި އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ އަދަބުތައް)10

madheenah

މަދީނާގައި ދިރިއުޅުމާ ގުޅުންހުރި އަދަބުތައް

މިބަރަކާތްތެރި ރަށުގައި ދިރިއުޅުމަށް ﷲ ތަޢާލާ މީހަކަށް މިންވަރުކުރައްވައިފިނަމަ އެއީ އޭނާއަށް ދެއްވި ބޮޑު ނިޢުމަތެއްކަން އޭނާ ދަންނަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެކަމަށް ޝުކުރުވެރިވެ ﷲއަށް ޙަމްދުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އެހެނީ މައްކާއަށް ނުވަތަ މަދީނާއަށް އައުމަށްޓަކައި ޝައުޤުވެރިވެ ދުނިޔޭގެ އެތައްބަޔަކު މަސައްކަތްކުރެއެވެ. ބައެއް މީހުން ކުޑަކުޑަ އެތިކޮޅުން އެތައް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ރައްކާކުރަމުން މިއުންމީދު ޙާޞިލްވުމަށް އެދިގެން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އިންޑިޔާގެ ޢިލްމުވެރިއެއް ކިޔައިދެއްވި ވާހަކައެއް މިތަނުގައި ޛިކުރުކޮށްލަމެވެ. އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރީޒަމާނުގައި އިންޑިޔާއިން ޙައްޖައް އަންނަމީހުން އައިސް އުޅުނީ ކަނޑުމަގުން ރިޔާ އޮޑިފަހަރުގައެވެ. މައްކާ އަދި މަދީނާއަށް ވާޞިލްވުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ކަނޑުމަތީގައި ހޭދަކުރެއެވެ. އެއްފަހަރެއްގައި މިގޮތައް އައިބަޔަކު އެބައިމީހުންނަށް މައްކާ އަދި މަދީނާ ފެނުނު ހިނދުގައި ﷲ އަށް ޝުކުރުކޮށް އެއޮޑި މަތީގައި ސަޖިދަ ކުރިއެވެ.

=ނުނިމޭ=

މިފޮތުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް