[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މަދީނާގެ މާތްކަން (އަދި އެތާގައި ދިރިއުޅުމާއި އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ އަދަބުތައް) 18

madheenah

 

 

މިބަރަކާތްތެރި ބިމަށް އާދެވިއްޖެ މީހަކަށް ދެ މިސްކިތަކަށާއި ތިން މަޤުބަރާއަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ޝަރުޢުވެގެން ވެއެވެ.

ދެމިސްކިތަކީ :

މަސްޖިދުއް ނަބަވީ

މަސްޖިދުލް ޤުބާ

މިދެ މިސްކިތުގެ މާތްކަމާއި އެތަނުގައި ކުރެވޭނަމާދުގެ މާތްކަމުގެ ދަލީލުތައް މިލިޔުމުގައި އިސްވެ ހިނގައްޖެއެވެ.

ތިން މަޤްބަރާއަކީ:

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޤަބުރުފުޅާއި އަބޫބަކުރު އަދި ޢުމަރު رضى الله عنهما ގެ ޤަބުރުފުޅު

އަލް ބަޤީޢު މަޤްބަރާ

އުޙުދު ހަނގުރާމައިގައި ޝަހީދުވި ބޭކަލުންގެ މަޤްބަރާ

=ނުނިމޭ=

މިފޮތުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް