[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: “ކޯލް ވެއިޓިންގް” ޓޯނަކަށް ދުޢާއެއް ލުން

call waiting

ކޯލް ވެއިޓިންގް ޓޯނަކަށް ދުޢާއެއް ލުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

ޖަވާބު: “އެއީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ހަމަ އެފަދައިން ޢިލްމީ ދަރުސެއް ނުވަތަ ވަޢުޟު ނަސޭޙަތެއް އެއަށް ލުމަކީވެސް މައްސަލައެއް ނޫނެވެ.”

 فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك

_____________________

ފަތުވާގެ އަޞްލު