[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: ޙައްޖުވުމަށްޓަކައި ފައިސާ އެއްކުރާމީހަކު އެފައިސާއިން ޒަކާތް ނެރުމުގެ ޙުކުމް

ޙައްޖުވުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ ބޭންކެއްގައި ފައިސާ އެއްކުރަމުންދާ މީހަކު، އެފައިސާއިން ޒަކާތް ނެރުން ވާޖިބުވާނެ ހެއްޔެވެ؟

 

 

 އެފަދަ މުދަލެއްގައިވެސް ނިޞާބު ހަމަވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އޭނާގެ އެހެން މުދަލަކާއެއްކޮށްލުމުން ނިޞާބު ހަމަވެއްޖެނަމަ، އެމުދަލަށް އަހަރެއް ވުމުން ޒަކާތްނެރުން ވާޖިބުވާނެއެވެ. އެއީ ޙައްޖުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ހޭދަކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެނޫން އެހެންކަމެއްގައި އެއްކޮށްފައިވާ މުދަލަކަށް ވިޔަސްމެއެވެ…

 

 

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޞާލިޙުލް ފައުޒާން

_________________________

ފަތުވާގެ އަޞްލު