[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތައުޙީދުގެ މަތިވެރިކަމާއި، މާތްކަން އަދި ތައުޙީދުގެ ސަބަބުން ފާފަތައް ފުހެވިގެން ދާނެކަން ނަންގަތް ބާބު – 6

ސުވާލު 10: މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢިތުބާނު ބުން މާލިކުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވއެވެ. ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

«فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ» [رواه البخاري ومسلم]

މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ގެ ވަޖުހުފުޅު އަދައިގެން لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ކިޔައިފިމީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ، މާތް ﷲ އެފަދަ މީހާ ނަރަކައަށް ޙަރާމް ކުރައްވައިފިއެވެ.”

– ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ މިބަސްފުޅު ޝަރަޙަ ކޮށްދޭށެވެ.

– އަދި މިޙަދީޘް ބަސްފުޅުން ލިބޭ ފައިދާތަކަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

– އަދި މި ޙަދީޘް ބަސްފުޅު މިބާބާއި (އެބަހީ: ތައުޙީދުގެ މަތިވެރިކަމާއި މާތްކަން އަދި ތައުޙީދުގެ ސަބަަބުން ފާފަތައް ފުހެވިގެން ދާނެކަން ނަންގަތް ބާބާ) މުނާޞިބުވަނީ ކިހިނެއްކަން ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ؟

 

ޖަވާބު:

– ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ޚަބަރު ދެއްވާފައި އެވަނީ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ މިކަލިމަ ﷲ ގެ ވަޖުހުފުޅު އަދައިގެން ކިޔައިފިމީހާ ނަރަކައަށް ވަނުމުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭނެކަމެވެ.

– މި ޙަދީޘް ބަސްފުޅުން ލިބޭ ފައިދާތައް: މި ޙަދީޘުން ތައުޙީދުގެ މަތިވެރިކަމާއި ތައުޙީދުން ފާފަ ފުހެވޭކަން އެނގެއެވެ. އަދި މި ޙަދީޘުން ﷲ ގެ މޫނުފުޅު އެކަލާނގެއަށް ސާބިތުކޮށްފައި ވެއެވެ. އެއީ އެކަލާނގެ ޖަލާލާތްތެރިކަމާއި މަތިވެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

– މި ޙަދީޘް ބަސްފުޅު މިބާބާއި މުނާޞިބުވާ ގޮތް: އެމީހެއްގެ ބަހާއި، ޢަމަލާ އަދި އިޢްތިޤާދުން (އެބަހީ: ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުމުން) ﷲ އެއްކައުވަންތަކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ. ﷲ ތަޢާލާ އެމީހަކު ނަރަކައަށް ވެއްދުން ޙަރާމް ކުރައްވައެވެ. އެއީ ތައުޙީދުގެ މާތްކަމުގެ ސަބަަބުންނެވެ.

 

*  *  *  *

 

– އަލްޖާމިޢުލް ފަރީދް (ޝައިޚް ޢަބްދު ﷲ ބުން ޖާރު ﷲ ބުން އިބްރާހީމް އަލް ޖާރު ﷲ) –

މިފޮތަކީ ސުވާލާއި ޖަވާބުގެ އުސްލޫބަށް ކިތާބުއްތައުޙީދު ކިޔަވާ ދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ.

މިލިޔުމުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް